Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Ympäristöohjelmat

1. Sähköenergian kulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kiinteistöissä

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti vähentää ylläpitämien kiinteistöjen sähköenergian kokonaiskulutusta yksi prosentti vuosittain, kun vertailutasona on vuoden 2010 kokonaiskulutuksen taso. Pitkän aikavälin tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä saavuttaa 6 %:n vähennys vuoden 2010 sähköenergian kokonaiskulutuksen tasosta.

Lue lisää: Energian- ja vedenkulutus

2. Lämpöenergian kulutuksen vähentäminen 6 % vuoden 2016 loppuun mennessä

Pitkän aikavälin tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä saavuttaa 6 %:n vähennys vuoden 2010 lämpöenergian kokonaiskulutuksen tasosta. Tavoitteena on kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen lämpöenergian kokonaiskulutusta yksi prosentti vuosittain, kun vertailutasona on vuoden 2010 kokonaiskulutuksen taso.

Senaatti-kiinteistöt on perustanut energiatiimin hallinnoimaan energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Energiatiimin muodostamisen perusteet sekä sen tavoitteet määriteltiin Senaatti-kiinteistöjen strategiassa 2011–2014.

Lue lisää: Energian- ja vedenkulutus

3. Kielletyksi tulevista kylmäaineista luopuminen

Tavoitteena oli luopua haitallisten ja kiellettävien kylmäaineiden käytöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimenpiteet kielletyksi tulevien kylmäaineiden käytöstä luopumiseksi suunniteltiin ja aikataulutettiin alueittain.

Otsonikerrokselle erittäin haitallisten CFC-yhdisteiden käyttö kylmälaitteiden huollossa on nykyisin kiellettyä. Otsonikerrokselle vähemmän haitallisten, mutta ilmastonlämpenemistä voimakkaasti edistävien HCFC-yhdisteiden käyttö kylmälaitteiden huollossa loppuu vuonna 2015.

Lue lisää: Jätteet ja kylmäaineet

4. Sisäilmaongelmien hallinta

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on sisäilmaongelmien tehokas, ennakoiva hallinta. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin raportin osiossa Sisäilmasto.

Lue lisää: Sisäilmasto

5. Pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) hallinta

Tavoitteena on yhdenmukaisten toimintatapojen kehittäminen ja ylläpitäminen pilaantuneiden maiden hallinnoimiseksi ja kunnostamiseksi.

Lue lisää: Pilaantuneet maa-alueet

Avainluvut

 

6 %

vähennys sähkö- ja lämpöenergian kokonaiskulutksessa vuoden 2016 loppuun mennessä tavoitteena