Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Pilaantuneet maa-alueet

Senaatti-kiinteistöt panostaa jatkuvasti ympäristöriskien tunnistamiseen ja havaittujen ympäristövahinkojen korjaamiseen. Ympäristöriskien torjunta ja ympäristövahinkojen korjaaminen ovat merkittäviä kustannusten aiheuttajia. Ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa, ja oikeilla toimenpiteillä puhdistettavan maan arvoa voidaan myös lisätä.

Vuoden 2014 keskeisiä tekemisiä

Kokonaisvaltaista vastuuta pilaantuneista maa-alueista

Riskiluokitus pilaantuneiden maiden hallinnan tukena

 

Vuoden 2014 keskeisiä tekemisiä

• Pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin käytettiin vuonna 2014 noin 1,7 milj. euroa. Summa on lähes kolminkertainen vuoteen 2013 verrattuna.
• Vuonna 2014 pilaantuneiden maa-alueiden rekisteriin päivitettiin uudet kohteet.
• Vuoden 2015 tavoitteena on uudistaa rekisteri ja siirtyä systemaattisempaan hallintaan.

Kokonaisvaltaista vastuuta pilaantuneista maa-alueista

Senaatti-kiinteistöjen on oltava riittävän selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista riskeistä maa-alueille sekä pohjavedelle.

Ollessaan vastuussa pilaantuneen alueen puhdistamisesta Senaatti-kiinteistöt selvittää pilaantumisen laajuuden ja puhdistustarpeen, puhdistaa alueen ja huolehtii mahdollisista tarkkailuvelvoitteista. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa, että asianmukaiset merkinnät tehdään aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Riskiluokitus pilaantuneiden maiden hallinnan tukena

Pilaantuneiden maa-alueiden hallintaan on jo useita vuosia käytetty riskiluokitusta, jossa kohteet jaetaan riskiluokkiin 1−3 sen mukaan, kuinka todennäköinen ja merkittävä ympäristön pilaantumisriski on. Riskiluokkaan 1 kuuluvissa kohteissa on todennäköinen tai tiedossa oleva merkittävä riski, kun taas riskiluokkaan 3 kuuluvissa kohteissa ei ole tunnistettua riskiä tai riski on vähäinen ja rajattavissa oleva. Merkittävän riskin kohteisiin kuuluvat lähinnä Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen entiset varikkoalueet. Esimerkkejä tämän tyyppisistä kohteista ovat muun muassa Luumäen entinen ratapölkkykyllästämö ja Keski-Pasilan entinen ratapiha-alue.

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista sekä seuraa kirjanpidossaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia. Rekisterillä hallinnoidaan tällaisten maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja.

Avainluvut

n. 1,7 milj. €

pilaantuneiden maiden kunnostukseen