Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöt on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä aikavälillä huomattavasti mm. energiansäästötoimenpiteillä ja tilatehokkuuden parantamisella.

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuodesta hieman

Pitkäjänteistä työtä energian säästämiseksi

Myös muut päästömäärät laskivat

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa seuraamaan ympäristötavoitteita

 

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuodesta hieman

Senaatti-kiinteistöjen ympäristövaikutusten avainindikaattorina ovat kasvihuonekaasupäästöt. Senaatti-kiinteistöt pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Suomen valtion päästövähennystavoitteen mukaisesti 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa tason 53,3 kg CO₂e/brm² saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämään kiinteistökantaan suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 olivat 42,0 kg CO₂e/brm². Ominaispäästöt ovat siis vähentyneet 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja alittavat vuoden 2020 tavoitteenkin jo 21 prosentilla.

"Senaatti-kiinteistöjen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt vähenivät edelleen. Vuoden 2020 tavoite on alitettu jo selvästi."

 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Senaatti-kiinteistöjen pitkäjänteisen energiansäästön ja alueellisten energiantuotantolaitosten saneerausten ansiosta. Varsinkin kiinteistöjen lämmitysenergian ominaiskulutus ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on pienentynyt selkeästi vuodesta 2005. Lisäksi rakentamisen ympäristövaikutusten ohjaus sekä vaarallisten kylmäaineiden hallinta ovat tukeneet tavoitteen saavuttamista.

Pitkäjänteistä työtä energian säästämiseksi

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet myös Senaatti-kiinteistöjen pitkäjänteisen energiansäästön ja alueellisten energiantuotantolaitosten saneerausten ansiosta. Varsinkin kiinteistöjen lämmitysenergian ominaiskulutus ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on pienentynyt selkeästi vuodesta 2005.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaiskasvihuonekaasupäästöt

2005201020112012201320142020
Senaatti-kiinteistöjen CO₂e/brm² päästötavoite57,056,656,355,955,553,3
Ominaispäästöt, kg CO₂e/brm²74,661,357,059,343,842,0

 

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidettyjen kohteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu energiankulutuksen seurantaansekä tietoon käytetyistä energialähteistä ja kylmäaineista. Ominaispäästöjen laskennan energiankulutustiedot sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän rakennuskannan kulutuksen. Päästökertoimet määräytyvät energialähteiden mukaisesti ja niiden oikeellisuudesta vastaavat viimekädessä energiantuotantolaitokset. Lue lisää aiheesta raportointiperiaatteet tekstistä.

Perusvuodeksi, eli vuodeksi johon päästöjä verrataan, Senaatti-kiinteistöt on valinnut vuoden 2005. Pääosa Senaatti-kiinteistöjen päästöistä syntyy energiankulutuksen kautta. Näin ollen on luontevaa verrata päästöjä vuoteen 2005, jolloin voimaan tulleen energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) myötä on määritetty Suomen valtion energiansäästötavoite. Lue lisää aiheesta energiankulutus tekstistä. Senaatti-kiinteistöt on raportoinut päästöjä jo vuonna 2005 samoilla laskentaperiaatteilla kuin nykyään, joten päästöt ovat suhteellisen hyvin verrattavissa toisiinsa. Päästölaskenta ei huomioi vuosittaisia kiinteistökannassa tapahtuvia eroja, joilla kuitenkin on vaikutusta päästöjen kokonaismäärään.

Osasyynä vuoden 2013 suureen muutokseen on laskennan päästökertoimien päivittäminen Senaatti-kiinteistöjen sähkönhankinnasta vastaavan Hanselin päästökertoimiin. Hansel hankkii yli puolet energiastaan uusiutuvista energianlähteistä, josta osa on sertifioitua vesisähköä. Sertifioidun vesisähkön johdosta Hanselin kautta hankitun sähkön päästökerroin on selkeästi aikaisempien vuosien laskentaa parempi.

 

Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen energian kokonaiskulutuksesta sekä ylläpidettyjen kiinteistöjen kylmäaineiden käytöstä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 304 400 t CO₂e. Senaatti-kiinteistöjen osuus Tilastokeskuksen ilmoittamista Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on noin 0,6 prosenttia (Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt perustuvat vuoden 2013 tietoon).

Senaatti-kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt

200620102011201220132014
Suorat/ Aluelämpölaitosten polttoaineet sekä kylmäaineiden käyttö, t CO₂e14 77210 6718 9478 1277 3355 210
Epäsuorat 1/ Ostetun sähkön ja lämmön tuotanto, t CO₂e292 147217 630203 566219 766171 736164 619
Epäsuorat 2/ Pääomavuokrakohteissa kulutetun sähkön ja lämmön tuotanto sekä rakentaminen, t CO₂e247 053198 895185 884176 984146 240134 579

 * Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.
** Sähkönkokonaiskulutuksen pieneminen johtuu kiinteistökannan muutoksista.

 

 

Senaatti-kiinteistöt käyttää raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen, sekä Greenhouse gas protokollan mukaiseen jakoon kasvihuonekaasupäästöistä. Suorat kasvihuonekaasupäästöt katsotaan jaon mukaan olevan sellaisia, joihin organisaatio voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt puolestaan ovat sellaisia, johon organisaation toiminnalla ei ole suoraa vaikutusta. Epäsuoria päästöjä voidaan jakaa vielä kategorioihin sen mukaan, kuinka monen "välikäden" kautta organisaation on mahdollista vaikuttaa päästöjen syntymiseen.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt sekä Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmälaitteiden kylmäainetäytöistä aiheutuvat päästöt.

Epäsuorat eli välilliset päästöt muodostuvat rakennuksiin ostettavan energian tuotannosta ja rakentamisesta. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 1 sisältää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kiinteistöihin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 2 sisältää Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, sekä rakentamisen aiheuttamat päästöt.

 

Myös muut päästömäärät laskivat

Senaatti-kiinteistöt raportoi ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat typenoksidipäästöt (NOx) ja rikkidioksidipäästöt (SO₂). Lisäksi alla olevassa taulukossa on esitetty pienhiukkaspäästöt, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja aiheuttavat mm. hengityselinsairauksia.

Senaatti-kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat rikkidioksidin, typen oksidien sekä hiukkasien ominaispäästöt

20102011201220132014
Typen oksidit, kg/brm²0,1040,0930,0970,0860,083
Rikkidioksidi, kg/brm²0,0950,0840,0820,0760,074
Hiukkaset, kg/brm²0,0120,0100,0080,0080,008

 

 

Senaatti-kiinteistöjen SO₂-, NOx- ja hiukkaspäästöjen laskenta perustuu Granlund Manager -tietokannan energiankulutustietoihin sekä parhaaseen tietoon energiantuotannon päästöistä.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 päästölaskennan lämmöntuotannon SO₂-, NOx- ja hiukkaspäästöjen päästöprofiilit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen alueiden mukaisten energiantuottajien toimittamiin tietoihin sekä Suomen keskimääräiseen kaukolämmön tuotannon päästöprofiiliin (Energiateollisuus ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

 

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa seuraamaan ympäristötavoitteita

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa kaikille asiakkailleen hiilijalanjäljen laskentapalvelua osana Hallinnon tilahallinnan tietopalvelua. Toimitilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan pienentää tilakustannuksia sekä säästää energiaa ja ympäristöä. HTH:n hiilijalanjäljen laskentapalvelu auttaa asettamaan ympäristötavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista. Tietojärjestelmästä löytyy toimitilojen käytön sähkön- ja lämmönkulutustiedot sekä hiilidioksidipäästöt.

Tietojen laskentaperiaatteet löytyvät Raportointiperiaatteista.

Avainluvut

 

4 %

ominaispäästöjen lasku