Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on nostettu valtion kiinteistöstrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalle. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Vastuujako valtiolla

 

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Strategiassa korostetaan luontoarvojen nostamista keskeiseksi kaikkialle yhteiskuntaan sekä uusien toimijoiden saamista mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

Uuden rakennushankkeen alkaessa Senaatti-kiinteistöt ottaa alueen luontoarvot huomioon arvioimalla luontoselvitysten tarpeellisuuden. Vastaava arviointi tehdään myös kiinteistöjen myyntien yhteydessä. Näiden perusteella laaditaan ympäristöselvitys ja määritellään ympäristötavoitteet, jotka kirjataan osaksi hankesuunnitelmaa. Myös maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa Senaatti-kiinteistöt kartoittaa luontoarvot osana riskienhallintaa. Vuonna 2014 tehtiin Arla-instituutin myyntiin liittyvä luontoselvitys. Alueella on uhanalaiseksi luontotyypiksi luokiteltuja kallioketoja ja rehevä puronvarsimetsikkö, jossa on iäkästä puustoa, sekä paikallisesti merkittäviä pienialaisia luontokohteita. Alueelta ei ole havaittu uhanalaisia lajeja. Senaatti-kiinteistöt on antanut suositukseksi säilyttää arvokkaat alueet nykytilassa.

"Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on useita kymmeniä koskiensuojelulailla suojeltuja sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia maa-alueita."

 

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

• Ilmastonmuutoksen uhkan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta.
• Luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä.
• Alueiden hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnonympäristön umpeenkasvamisen uhka.
• Perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on useita kymmeniä koskiensuojelulailla suojeltuja sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia maa-alueita. Lukumäärällisesti suuresta luonnonsuojelualueiden hallinnasta huolimatta esimerkiksi Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvista 5 milj. hehtaarin maa-alueista vain 0,03 % on Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä jo 80 % Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.

Vastuujako valtiolla

Metsähallitus vastaa valtion luontoalueista ja Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on valtion rakennettu kiinteistöomaisuus. Varuskunta-alueilla vastuut jakautuvat saman periaatteen mukaisesti ja toimijat tekevät alueilla tiivistä yhteistyötä josta esimerkkinä. Senaatti-kiinteistöt ja puolustusvoimat ovat tehneet yhteistyötä puolustusvoimien ilmasto-ohjelman kanssa. Esimerkiksi Dragsvikissa on tehty hoito-ohjelman mukaiset raivaustyöt. Lue aiheesta lisää täältä.

Case-esimerkkejä