Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Energian- ja vedenkulutus

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena Senaatti-kiinteistöillä on EU:n energiatavoitteista johdettu Suomen valtion linjan mukainen energiansäästötavoite, joka alentaa sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta toimistotaloissa kuusi prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden vedenkulutus laski viime vuodesta 4 prosentilla. Vuonna 2014 vedenkulutus oli keskimäärin 310 litraa bruttoneliömetrille ja kokonaisvedenkulutus 1,25 miljoonaa kuutiota.

Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset vähentyivät

Energian kokonaiskulutuksessa laskua

Vedenkulutus laski viime vuodesta

 

Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiankulutuksen vähentämiseksi. Senaatti-kiinteistöt on määrittänyt välitavoitteekseen vähentää energiankulutusta prosentin edelliseen vuoteen verrattuna, jotta EU:n energiatavoitteista johdettuun Suomen valtion linjan mukaiseen energiansäästötavoitteeseen päästään vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen allekirjoittamalla toimitilayhteisöjen energiansäästön toimenpideohjelman (TETS).

Vuoden 2017 jälkeen valmistuvat uudisrakennukset tehdään lähes nollaenergiarakennuksiksi ja peruskorjattaville rakennuksille asetetaan tavoitteeksi 15 prosenttia parempi energiatehokkuus kuin korjausrakentamista koskevassa asetuksessa (4/2013) määritelty energiankulutuksen vaatimus. Tavoitteiden toteumasta on kerrottu lisää otsikon Rakentamisen ympäristövaikutukset alla.

Ylläpitoprosessi seuraa Senaatti-kiinteistöjen energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Energia-asioiden kehittämisestä Senaatti-kiinteistöissä vastaa investointiprosessin alaisuudessa toimiva, vuonna 2011 perustettu energiatiimi.

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset vähentyivät

Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen lämmön ominaiskulutus oli 119 kWh/brm², joka on 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmönkulutuksen osalta energiansäästötavoite saavutettiin.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus

1975201020112012201320142016
Lämmön ominaiskulutus, kWh/brm²232,3124,3125,3123,5121,8119,3
Lämmön ominaiskulutuksen tavoite, kWh/brm²131,2123,1124,1122,3120,6116,8

 

 

Lämmön ominaiskulutuslukemat perustuvat Granlund Managerissa seurannan kohteena olevaan kiinteistökantaan, jolla seurataan jatkuvasti seurannan kohteena olevan kiinteistökannan energiankulutusta. Esitetty Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Käytetyt paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut ovat Ilmatieteenlaitoksen vuosittain laskemia ja julkaisemia. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutuksia kutakin yksi prosentti vuosittain.

 

Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus oli 88 kWh/brm², joka on 2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Sähkönkulutuksen osalta säästötavoite saavutettiin.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus

1975201020112012201320142016
Sähkön ominaiskulutus, kWh/brm²30,493,992,590,790,088,288,3
Sähkön ominaiskulutuksen tavoite, kWh/brm²93,993,091,689,889,188,3

 

 

Sähkön ominaiskulutuslukemat perustuvat Granlund Managerissa seurannan kohteena olevaan kiinteistökantaan, jolla seurataan jatkuvasti seurannan kohteena olevan kiinteistökannan energiankulutusta. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutusta kutakin yksi prosentti vuosittain.

 

Energian kokonaiskulutuksessa laskua

Koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannan kokonaisenergiankulutus väheni 4 prosenttia vuodesta 2013. Kiinteistökannan kokonaisalaan suhteutettu ominaiskulutus oli 1,76 GJ/brm2 vuonna 2014.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus (suora- ja epäsuora) vaihtelee vuosittain johtuen mm. kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista sekä rakentamisen volyymeista. Lue lisää Senaatti-kiinteistöjen energiatehokkuustyöstä Vankiloiden energiansäästö ja Jeera -case-esimerkkien alta.

Energian kokonaiskulutus

20102011201220132014
Suora energiankulutus/Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämät aluelämpölaitokset, TJ11090807060
Epäsuora energiankulutus/Senaatti-kiinteistöjen omistamissa kiinteistöissä kulutettu sähkö ja lämpö, TJ55605240531051905020
Epäsuora energiankulutus/Häviöt sähkön- ja lämmöntuotannossa, TJ24502400244018801890
Epäsuora energiankulutus/Rakentaminen*, TJ160240100250150

 

 

* Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kokonaisenergiankulutuksen raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöt ei siirrä energiaa toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta, joissa öljyllä tuotettiin noin 50 TJ ja maakaasulla noin 7 TJ lämpöenergiaa.

Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä, pääomavuokrakohteiden aluelämmöstä sekä näiden tuotannon häviöistä ja rakentamisen energiankulutuksesta. Ostettua sähköä Senaatti-kiinteistöissä käytettiin 2147 TJ ja epäsuoraa lämpöä 2878 TJ. Epäsuorasta lämmöstä aluelämpölaitoksissa tuotettiin uusiutuvilla (hake, puupelletti, halko) energialähteillä 154 TJ ja uusiutumattomilla (öljy, maakaasu, turve) 430 TJ, loput 2294 TJ ostettiin alueellisilta kaukolämmöntuottajilta. Rakentamisessa energiankulutuksesta 1,84 TJ oli ostettua sähköä, 1,66 TJ ostettua kaukolämpöä, 0,02 TJ tuotettiin öljyllä ja 0,28 TJ tuotettiin nestekaasulla.

Senaatti-kiinteistöt osti kaukokylmää noin 18 TJ.

 

Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus vastasi 0,5 prosenttia Tilastokeskuksen ilmoittamasta Suomen energian kokonaiskulutuksesta (2013).

"Tulevaisuudessa vedenkulutuksen seurantaa pyritään kehittämään entistä kattavammaksi."

 

Vedenkulutus laski viime vuodesta

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pitää ylläpidetyn kiinteistökannan ominaisvedenkulutus enintään edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2014 vedenkulutus laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 prosentilla, joten tavoite saavutettiin reilusti. Vuonna 2014 vedenkulutus oli keskimäärin 310 litraa bruttoneliömetrille ja kokonaisvedenkulutus 1,25 miljoonaa kuutiota.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus

197520102011201220132014
Veden ominaiskulutus, l/brm²900325327316323310
Veden ominaiskulutuksen tavoite, l/brm²325325325316316

Vedenkulutuksen raportointi perustuu Granlund Managerissa seurannan kohteena olevaan kiinteistökantaan.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kiinteistöissä käytetty vesi tulee pääosin kunnallisista vesijohtoverkostoista ja jätevedet johdetaan pääasiassa kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Kunnallisten jätevesiverkostojen ulkopuolella Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on 80 pienjätevedenpuhdistamoa (vuonna 2013 noin 85 kpl). Suuri osa näistä on vähällä käytöllä tai niitä ei enää käytetä lainkaan. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kiinteistöissä ei kierrätetä vettä.

Jätevesihuollon vaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen (542/2003) mukaan olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä uudet vaatimukset vuoteen 2014 mennessä. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja käytössä jatkossakin pysyvät jätevesijärjestelmät on kartoitettu ja paria yksittäistä kartoitustyön alla olevaa kohdetta lukuun ottamatta, ne täyttävät asetuksen vaatimukset. Uusien ja yksittäisten vanhojen pienpuhdistuksen piirissä olevien kohteiden osalta asetuksen vaatimukset pyritään täyttämään vuoden 2015 aikana. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen Pohjois- ja Länsi-Suomen alueella on käytöstä poistettuja kohteita, jotka eivät enää täytä vaatimuksia.

Tietojen laskentaperiaatteet löytyvät Raportointiperiaatteista.

Avainluvut

4 %

Energiankulutuksen lasku

4 %

vedenkulutuksen lasku