Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Vastuulliset hankinnat

Senaatti-kiinteistöjen hankintatoimi perustuu liiketoimintastrategian ja valtion hankintastrategian linjauksiin. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä.

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Kestävät hankinnat

Kestävät kilpailutuskäytännöt ohjaavat hankintoja

Sähköiset toimintamallit hankintatoimeen

Hankintoihin liittyvät riita-asiat

 

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Senaatti-kiinteistöt on perustanut vuoden 2014 alussa hankintatiimin hankintatoimen aseman vahvistamiseksi. Hankintakategorioihin liittyvät hankintasuunnitelmat ovat valmistuneet ja hankintaohje on uusittu. Lisäksi on toteutettu seuraavat hankintatointa tehostavat toimenpiteet:

  • Hankintojen johtamismallia hankkeissa on selkeytetty vahvistamalla investointi- ja rakennuttamisyksikköä merkittävästi ja lisäämällä omaa osallistumista suurten rakennushankkeiden johtamiseen.
  • Hankintatoimen sähköistämisessä hankintajärjestelmän käyttö kasvoi merkittävästi kertomusvuonna ja ostosopimustenhallinnan vaatimusmäärittely saatiin valmiiksi.
  • Senaatti-kiinteistöissä käynnistettiin rakentamiseen liittyvän laajennetun tiedonantovelvollisuuden tietojen ilmoittaminen Verohallinnolle.
  • Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvä ohjeistoa on kehitetty työmaatarkastuksista saadun palautteen perusteella.
  • Yhteistyötä Hanselin kanssa on syvennetty.

Kestävät hankinnat

Valtioneuvoston hankintastrategian mukaan vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava huomioon ympäristönäkökulma.

Senaatti-kiinteistöjen kestävät hankinnat liittyvät ennen kaikkea investointeihin, eli uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin, joissa kiristyvät energiavaatimukset asettavat uudenlaisia tavoitteita muun muassa rakennusten suunnittelulle.

Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakennuttamisen -menetelmä, jonka keskeisiä osia ovat hankkeelle tarveselvitysvaiheessa tehtävä ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet. Menettelytapaohjeet uusitaan vuoden 2015 aikana.

Ympäristötavoitteista tärkeimpiä ovat:

  • Rakennuksen energiankulutus
  • Tilojen muunneltavuus
  • Tilatehokkuus

"Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti edistänyt kestävän kehityksen toimintamalleja hankintatoimessaan."

 

Myös sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, rakennusmateriaalien terveellisyys ja rakennuksen huollettavuus sekä korjattavuus otetaan huomioon hankinnoissa. Käytettäville materiaaleille asetetaan sisäilmaolosuhteisiin, elinkaareen, energiatehokkuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä vaatimuksia. Samoin ylläpidossa on asetettu vastaavia vaatimuksia muun muassa ilmastoinnin suodattimille.

Rakennuksille asetetaan käyttöikätavoite ja laaditaan rakennusosakohtainen käyttöikäsuunnitelma. Ympäristötavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä suunnitteluvaiheessa että käyttöönoton yhteydessä.

Kestävät kilpailutuskäytännöt ohjaavat hankintoja

Valtion liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkisia hankintoja koskevia säännöksiä, jotka ohjaavat varsin yksityiskohtaisesti hankintamenettelyä, siihen liittyvää ilmoittamista, määräaikoja ja päätöksentekoa. Keskeisinä periaatteina ovat tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyden vaatimus sekä kilpailumenettelyn läpinäkyvyys. Kilpailutuksissa pyritään jatkossa huomioimaan entistä paremmin ympäristönäkökohdat.

Sähköiset toimintamallit hankintatoimeen

Senaatti-kiinteistöt on edistänyt aktiivisesti kestävän kehityksen toimintamalleja hankintatoimessaan, joista on kerrottu tarkemmin Kumppanit -osiossa.

Hankintoihin liittyvät riita-asiat

Senaatti-kiinteistöillä oli vuoden lopussa vireillä kaksi hankinta-asiaa markkinaoikeudessa ja yksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeudessa oli vireillä yksi ympäristölupaa koskeva asia. Käräjäoikeudessa vireillä oli kaksi riita-asiaa. Merkittävä käräjäoikeudessa vireillä oleva riita-asia oli Senaatti-kiinteistöjen ja Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n välinen Nanotalon urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Muut tuomioistuimissa vireillä olevat asiat ovat taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä.

Muista kuin tuomioistuimissa vireillä olevista riita-asioista merkittävimpiä ovat Senaatti-kiinteistöjen ja YIT Rakennus Oy:n sekä Caverion Oy:n välinen urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Neuvottelut asian ratkaisemiseksi olivat vuoden lopussa kesken.