Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toimitusketjun hallinta

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto on nostettu yhdeksi Senaatti-kiinteistöjen uuden strategian keskeiseksi tavoitteeksi.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet hankinnoissa

Toimittajien valinta ja valintakriteerit

 

Senaatti-kiinteistöissä oli vuoden 2014 loppuun asti voimassa hankintastrategia, jonka lähtökohtana on ollut Valtion hankintastrategia ja Senaatti-kiinteistöjen strategia. Hankintastrategian tehtävä on ollut määrittää hankintatoimen periaatteet, päämäärät ja tavoitteet sekä hankintatoimen johtamis- ja toimintamalli Senaatti-kiinteistöissä. Vuoden 2015 aikana kehitetään hankintojen johtamis- ja ohjausmallia siten, että hankintastrategiasta luovutaan ja Senaatti-kiinteistöille kehitetään hankintapolitiikka.

Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmä päättää hankintatoimen johtamisesta ja keskeisimmistä linjauksista. Senaatti-kiinteistöjen hankintatoimea hoitaa hankintatiimi, joka koostuu hankintakategorioiden asettamista edustajista. Hankintatiimin tehtävänä on hankintatoimen ohjaaminen ja kokonaissuunnittelu hankintapolitiikan, hankintaohjeen ja muun ohjeistuksen avulla. Hankinnan kategoriaryhmien vastuulla on kategoriasuunnitelmien ylläpito ja toteuttaminen sekä toiminnan kehittäminen kategorioissa. Hankintakategorioita ja toimitusketjuja on viisi kappaletta.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet hankinnoissa ovat hankintastrategian mukaisesti:

  • Toimittajuuden hallinnan kehittäminen, mm. puitekumppanuuksien käytön lisääminen.
  • Yhteistyön lisääminen valtion yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.
  • Hankintatoimen tehokkuuden parantaminen ja seurannan kehittäminen.
  • Hankintamenettelyjen monipuolistaminen.
  • Hankintaosaamisen kehittäminen.
  • Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa.
  • Talousrikollisuuden torjuminen.
  • Turvallisuuden ja tietoturva-asioiden huomioiminen.
  • Hankintaa tukevien järjestelmien kehittäminen.

Hankintatoimen riskienhallinta on osa jatkuvaa toimintaa. Vuosittain arvioidaan keskeisimmät hankintojen riskit, joille tehdään toimenpidesuunnitelma ennaltaehkäisemiksi. Vuonna 2014 tärkeimmiksi arvioidut riskit eivät realisoituneet ja suunnitellut toimenpiteet toteutettiin. Vuoden 2015 keskeisimmät riskit liittyvät talousrikollisuuteen, yleiseen taloustilanteeseen ja sopimustenhallintaan.

Toimittajien valinta ja valintakriteerit

Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkisena toimijana hankinnoissaan hankintalakia. Senaatti-kiinteistöjen kumppanuudet ovat pääosin operatiivisia 2–4 vuoden välein kilpailutettavia puite- tai vuosisopimuksia, jotka ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia. Kilpailutuksissa valintakriteereinä käytetään sekä hintaa että laatua. Lisäksi toimittajilta edellytetään Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden torjuntaohjeessa määriteltyjä vaatimuksia, jotka koskevat mm. tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittamista, henkilötunnisteiden käyttämistä ja urakoitsijoiden ketjuttamista. Senaatti-kiinteistöjen toimittajille tehdään turvallisuusselvitykset asiakkaan toiminnan niin vaatiessa.

Senaatti-kiinteistöt on ollut edelläkävijänä alallaan talousrikollisuuden torjunnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä. Ohjeistukset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä. Lue Talousrikollisuuden torjuntaohjeistus Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta.

Senaatti-kiinteistöjen toimittajuuden hallinnasta on kerrottu myös seuraavissa osioissa:

Puitesopimuskumppanuudet

Toimittajien lukumäärät

Työvoimaintensiteetti