Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Harmaan talouden torjunta on ollut myös yksi tämän hallituskauden kärkihankkeista.

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tekemiset:

Aktiivista koulutustoimintaa talousrikollisuuden torjuntaan

Toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on selkeästi parantunut

Rakennustyön tiedonantovelvollisuus käynnistyi yhteistyössä verottajan kanssa

Vuoden 2015 tavoitteet

 

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tekemiset:

 • Talousrikollisuuden torjunta osaksi normaalia toimintaa.
 • Työmaiden tarkastustoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
 • Tiivis yhteistyö aluehallinto- ja veroviranomaisten kanssa työmaiden valvonnan tehostamiseksi.
 • Aiheeseen liittyvien koulutusten järjestäminen.
 • 17 työmaatarkastusta vuoden aikana.
 • Ohjeistusten päivittäminen.

"Senaatti-kiinteistöt on tehnyt yhteistyötä aluehallinto- ja veroviranomaisten kanssa työmaiden valvonnan tehostamiseksi."

 

Aktiivista koulutustoimintaa talousrikollisuuden torjuntaan

Senaatti-kiinteistöt on järjestänyt kertomusvuonna talousrikollisuuden torjuntaan ja Senaatti-kiinteistöjen toimintatapoihin liittyvää koulutusta Senaatti-kiinteistöjen omille hankevastuuhenkilöille ja rakennuttajakonsulttikumppaneille.

Talousrikollisuuden torjuntakoulutuksen lisäksi verottajan tiedonantovelvollisuudesta järjestettiin useampi koulutuspäivä kertomusvuoden aikana. Senaatti-kiinteistöt järjesti myös aiheeseen liittyviä tietoiskuja sisäisillä hanke- ja ylläpitopäivillä.

Toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on selkeästi parantunut

Tarkastustoiminta laajennettiin rakennushankkeiden lisäksi kunnossapitoon aiemmin investoinneissa ja käyttäjäpalveluissa tehtyjen tarkastusten lisäksi.

Toimintavuoden aikana tehtiin talousrikollisuuden tarkastusiskut 17 investointikohteeseen ja kunnossapitokohteeseen. Tämän lisäksi tehtiin 3 tarkastusta käyttäjäpalvelukohteeseen. Tulosten perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita ja urakkasopimuksien sopimuslausekkeita tarkennettiin. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä on lähetetty sopimusten mukaiset sanktiot.

Havaintona tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on selkeästi parantunut edellisvuoteen verrattuna. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi vähäisin huomautuksin ja kahdeksassa ei havaittu puutteita ollenkaan. Kahdessa kohteessa havaittiin merkittävissä määrin sopimuksen vastaista toimintaa.

Sisäistä osaamista talousrikollisuuden torjunnassa vahvistettiin ja toimintaa tehostettiin nimeämällä ja kouluttamalla alueelliset tarkastajat.

Talousrikollisuuden torjunta ja torjuntaan liittyvät tarkastukset ovat vakiintuneet osaksi Senaatti-kiinteistöjen perustoimintoja. Tarkastukset tehtiin sisäisen tarkastuksen ja alueyksiköiden toimesta. Lisäksi on päivitetty talousrikollisuuden torjuntaohjeistus ja saatu valmiiksi yhtenäiset turvallisuussopimusmallit. Turvallisuussopimusmalleista pidetään koulutusta toimittajille vuoden 2015 aikana.

"Tarkastetuista kohteista suurin osa selvisi vähäisin huomautuksin."

 

Rakennustyön tiedonantovelvollisuus käynnistyi yhteistyössä verottajan kanssa

Rakentamiseen liittyvä laajennettu tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle astui voimaan 1.7.2014. Senaatti-kiinteistöihin perustettiin ICT:n kärkihankeprojekti varmistamaan tiedonannon onnistuminen. Projektissa selvitettiin yhteistyössä verottajan kanssa sähköistä tiedonsiirtoa Senaatti-kiinteistöjen ja verottajan välillä. Kärkiprojektin yhteydessä Senaatti-kiinteistöissä on tehty tarvittavat toimenpiteet ja ohjeistukset raportointivelvollisuuden täyttämiseksi. Raportointi käynnistettiin onnistuneesti syyskuussa 2014.

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt yhteistyötä aluehallinto- ja veroviranomaisten kanssa työmaiden valvonnan tehostamiseksi.

Rakentamiseen liittyvän laajennetun tiedonantovelvollisuuden käyttöönotto kesällä 2014 on selkeästi ryhdistänyt toiminta isoilla työmailla ja vauhdittanut sähköisen kulunvalvontaan siirtymistä. Nyt tiedetään keitä työmaalla työskentelee ja liikkuu. Myös työmaalla työskentelevät aliurakoitsijat ovat paremmin hallussa.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia muun muassa lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle.

Vuoden 2015 tavoitteet

Vuonna 2015 luodaan ja lanseerataan talousrikollisuuden torjunnan yritystason auditointimalli ylläpidon PALKKI-kumppaneille. Työmaatarkastusten määrä kaksinkertaistetaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2015 tavoitteena on 30 työmaatarkastusta. Talousrikollisuuden torjuntaohjeet pidetään ajantasalla ja toimintatapa vakiintuu osaksi Senaatti-kiinteistöjen jokapäivistä toimintaa.

Toimintatapansa mukaisesti Senaatti-kiinteistöt:

 • Vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoita.
 • Jatkaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 • Vaatii urakoitsijoilta RALA-pätevyyttä tai vastaavaa.
 • Vaatii sakot maksettaviksi sopimusten vastaisista urakoiden ketjuttamisista tai muista laiminlyönneistä.
 • Edellyttää urakoitsijoille liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun.
 • Isommilla työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa.

Avainluvut

17

Talousrikollisuuden tarkastusiskua investointikohteisiin