Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Turvallisuus

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on valtion toimitilastrategian mukaisesti tarjota asiakkailleen turvalliset ja terveelliset toimitilat. Turvallisuusratkaisujen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja oikeantasoisia. Valtion tulee pyrkiä yhtenäistämään palveluntuottajille asetettavia turvallisuusvaatimuksia ja niihin liittyviä menettelyjä yhdenmukaisilla turvallisuussopimusmalleilla. Yhtenevät turvallisuusvaatimukset edistävät myös tilojen järkevää yhteiskäyttöä.

Vuosi 2014

Vuoden 2015 tavoitteet

 

Turvallisuuden johtaminen, kehittäminen ja varmistaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Turvallisuustoimintaa johdetaan turvallisuuden johtoryhmän toimesta, joka ohjaa turvallisuuteen liittyvien projektien toteutumista, ylläpitää tilannekuvaa turvallisuustilanteesta  ja -tasosta sekä tekee aloitteita ja koordinoi toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi. Ryhmä seuraa sidosryhmiin liittyvien turvallisuusmenettelyjen ja -prosessien toimivuutta, valvoo uusien toimitilojen turvaratkaisuja, vastaa jatkuvuussuunnittelusta sekä antaa ohjeita toiminnan kehittämiseen.

"Tietoturvallisuus oli Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 turvallisuuden kehittämisen painopisteenä."

 

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pääasiallisia kohteita ovat:

 • Hen­ki­lös­tön turvallisuus
 • Kiin­teis­tö- toimitila­tur­val­li­suus
 • Tie­to­tur­val­li­suus
 • Varautuminen

Ra­ken­nus­ten tekniset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat tilojen käyt­tä­jien turvallisen toiminnan sekä tukevat kestävää kehitystä. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa paloturvallisuuden ratkaisut, turvallisuus­val­von­nan mahdollisuudet, kiinteistöön kuuluvat tietoliikenteen pe­rus­rat­kai­sut sekä jätehuollon järjestelyt. Asiakkaita myös opastetaan käyttämään tiloja turvallisesti ja asianmukaisesti.

Kiinteistöturvallisuuden tavoitteena on kiinteistön toimintojen ja energiahuollon turvaaminen ja varmentaminen. Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluitaan myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita.

Vuosi 2014

Tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat nousseet viime vuosina merkittävään asemaan muun muassa toimintojen digitalisoitumisen myötä, ja niihin liittyvät toimenpiteet olivat edelleen Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 turvallisuuden kehittämisen painopisteenä. Myös turvallisuussopimuksiin liittyvät kysymykset olivat ajankohtaisia ja sopimusten kehittäminen yksi kertomus vuoden keskeisistä tekemisistä.

Turvallisuussopimusten tyypillisiä aihealueita ovat mm. tietojen salassapito, pääsy asiakkaan suojattaviin tietoihin ja tietojen asianmukainen käsittely, pääsy asiakkaan tiloihin, henkilöiden hyväksyttämiseen ja turvallisuusselvittämiseen liittyvät menettelyt, vaitiolositoumuskäytännöt, toimittajan tilojen suojaus, alihankkijoiden käyttämiseen liittyvät menettelyt, tarkastukset ja raportointi sekä sopimusrikkomuksiin menettelyt ja sanktiot.

Keskeiset tavoitteet ja tekemiset vuonna 2014

 • Turvallisuuden johtoryhmän toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet saavutettiin.
 • Turvallisuustavoitteet sisällytettiin Senaatti-kiinteistöjen uuteen strategiaan.
 •  Riskiarviointeja ja auditointeja tehtiin useille palvelutoimittajille ja eri järjestelmäkokonaisuuksille.
 • Jatkuvuus- ja valmiusharjoituksia  sekä koulutusta suunniteltiin ja järjestettiin kertomusvuonna ja niitä jatketaan myös vuonna 2015.
 • Turvaposti-palvelu otettiin käyttöön turvallista verkkoviestintää varten.
 • Suojelujohtaminen –palvelua pilotoitiin onnistuneesti vuoden aikana.
 • Turvallisuusasiantuntijapalvelua käytti tilaratkaisuissaan useat asiakkaat ja TE-palveluiden turvallisuuskonseptia kehitettiin.
 • Turvallisuusjärjestelmät ja -ratkaisut palvelun tuotteistuksen kuvaus valmistui vuoden aikana ja palvelun käyttöönotto suunnitellaan alkavaksi vuoden 2015 aikana.
 • Rakennettiin yleinen valtion toimijoiden välinen turvallisuussopimusmalli.

Vuoden 2015 tavoitteet

Vuoden 2015 keskeiset turvallisuuden kehittämiseen valitut tavoitteet tukevat Senaatti-kiinteistöjen strategiaa. Painopistetavoitteiksi turvallisuudelle asetetaan:

 • Kyberturvallisuuden kehittäminen ja siihen liittyen varautumissuunnitelman ja viranomaisyhteistyön käynnistäminen.
 • Turvallisuussopimuksien uudistaminen valituille asiakkaille.Turvallisuusasiantuntemukseen perustuvien palveluiden edelleen tuotteistaminen sekä puitesopimusten tekeminen turvallisuusauditoitujen konsulttien kanssa.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa  edellisten lisäksi useita turvallisuuden kehittämishankkeita vuoden 2015 aikana sekä ylläpitää ja kehittää vuosikellon mukaista turvallisuuden johtamisjärjestelmäänsä.