Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Työllistämisjalanjälki

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä (270 htv) vuonna 2014 olivat lähes 3 300 henkilötyövuotta.

 

Työllistävyysvaikutus kasvoi 10 % vuoteen 2013  verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

"Vuoden 2014 työllistävyysvaikutukset olivat lähes 3 300 henkilötyövuotta."

 

VATT teki Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta työllistävyysvaikutuslaskennan Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2013 tekemien investointien sekä työllistävyyteen olennaisesti vaikuttavien kustannusten perusteella. Tutkimuksessa arvioitiin Senaatti-kiinteistöjen välittömät ja välilliset työllistävyysvaikutukset.

VATT  toteutti  tutkimuksen tarkastelemalla panos-tuotos aineistoja Senaatti-kiinteistöjen päätoimialoilta, joita ovat mm. rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Tutkimuksen yhtenä lopputuotteena oli laskentamalli, jonka avulla Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutuksia voidaan laskea sekä takautuvasti että tulevaisuudessa toteutuneiden kustannusten perusteella.

Vuoden 2013 työllistävyysvaikutukset olivat lähes 3000 henkilötyövuotta, kun taas vuonna 2014 vastaava lukema oli lähes 3300. Lähes 10 %:n kasvu työllistävyydessä johtuu siitä, että Senaatti-kiinteistöjen investointeihin käyttämät kustannukset kasvoivat huomattavasti vuoden takaisesta. Investointien kasvu johtui muun muassa valtionhallinnon toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista.

Työllistävyysvaikutus

201220132014
Henkilötyövuodet270729403249

Avainluvut

 

10  %

kasvu työllistävyysvaikutuksessa