Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Senaatti-kiinteistöjen keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöjen ja työyhteisöjen asiantuntijuusaseman lujittamiseen, tasaisten vuokratulojen ylläpitämiseen ja tuloksekkaaseen kiinteistökauppaan.

Tavoitteita saavutettiin vuonna 2014

Arvonalentumiset heikensivät vuokraustoiminnan tulosta

Kiinteistökaupoista hyvää tulosta

Toimitilojen ja työympäristön asiantuntijuudelle oli kysyntää

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osingot

Tuloutus valtiolle

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

 

Tavoitteita saavutettiin vuonna 2014

• Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa.
• Vuokraustoiminnan tuloksen osalta jäätiin hieman budjetista. Tämä johtui kiinteistöomaisuuteen tehdyistä arvonalentumista.
• Myyntitoiminnan tulos ylitti budjetoidun.
• Palveluiden tulos ylitti hieman budjetoidun.
• Käyttäjäpalveluiden kysyntä kasvoi selvästi.

Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu valtion budjettitalouden piiriin.

Keskeiset tunnusluvut, milj. euroa 2014 2013 Muutos-%
Liikevaihto *) 625 590 6,0
Liiketoiminnan muut tuotot *) 35 40 -10,6
Tulos 137 122 12,1
- Tulos -% liikevaihdosta 21,9 20,7
Tase 4 738 4 590 3,2
Lainat 1 656 1 503 10,2
Investoinnit 234 199 17,7
Investointien osuus liikevaihdosta, % 37 34
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 3,9
Oman pääoman tuotto, % 4,5 4,0
Omavaraisuusaste, % 63,9 66,0
Nettovelkaantumisaste, % 52 49
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m² 6 379 6 434 -0,8
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,1 4,7
Keskimääräinen neliövuokra, e/m²/kk **) 14,63 14,13 3,6
Henkilöstön lkm 31.12. 281 273 2,9

*) Liikekaavaan tehtiin muutos vuoden 2014 alusta. Myyntivoitot ja vakuutuskorvaukset edellisiltä tilikausilta esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyivät aiemmin liikevaihtoon. Aiemmat vuodet muutettu vertailukelpoisiksi.

**) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

 

Tulos ja liikevaihto

20102011201220132014
Liikevaihto, milj. euroa510521567590625
Tulos, milj. euroa125154134122137

Liikevaihto työntekijää kohden

20102011201220132014
Liikevaihto/Henkilötyövuodet, milj. euroa19322088239223172320
Henkilötyövuodet263,9249,4236,9254,7269,5

Arvonalentumiset heikensivät vuokraustoiminnan tulosta

Vuokraustoiminnan tulos oli 105,2 (81,6) milj. euroa, ja se alitti hieman budjetoidun. Tämä johtui lähinnä kiinteistöomaisuuteen tehdyistä arvonalentumista. Vuokraustoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5,8 %. Suuri kasvu johtui mm. vuodelle 2014 kirjatuista vuokratuottojen kertakorvauksista, noin 12 milj. euroa. Rahoitus- ja ylläpitokulut toteutuivat suunniteltua pienempinä.

Kiinteistökaupoista hyvää tulosta

Kiinteistöjen myyntitoiminnan tulos oli 23,8 (29,5) milj. euroa. Myynnin tulos ylitti budjetoidun tuloksen 10,6 milj. eurolla.

Toimitilojen ja työympäristön asiantuntijuudelle oli kysyntää

Senaatti-kiinteistöjen palvelut asiakkaille muodostuvat toimitilojen käyttäjäpalveluista ja työympäristöjen kehittämiseen liittyvistä strategisen tason asiantuntijapalveluista. Palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Asiantuntijapalveluiden tavoitteena on valtioasiakkaiden kanssa yhteistyössä tehostaa työympäristöä ja parantaa tilankäytön tehokkuutta.

Senaatti-kiinteistöjen palveluiden myynnin tulos ylitti hieman budjetoidun ja oli kertomusvuonna 0,8 (0,9) milj. euroa. Käyttäjäpalveluiden kysyntä kasvoi selvästi.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osingot

Yliopistojen kiinteistöt siirtyivät Senaatti-kiinteistöiltä omiin yhtiöihin vuoden 2010 alussa. Senaatti-kiinteistöjen omistusosuus yhtiöissä on 1/3. Yliopistokiinteistöyhtiöt maksoivat kertomusvuonna Senaatti-kiinteistölle osinkoa 7,4 (10,5) milj. euroa.

Tuloutus valtiolle

Senaatti-kiinteistöt tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuken. Tuloutuksessa huomioidaan myös kiinteistöjen myynneistä saadut tuotot. Senaatti-kiinteistöt maksoi kertomusvuonna tuloutusta 140 (120) milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 (3,9) %. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 3,5 (3,0) %. Omavaraisuusaste laski hieman edellisvuodesta ja oli 63,9 (66,0) %. Omavaraisuusaste on edelleen erinomainen. Nettovelkaantumisaste oli 52 (49) %.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste

20102011201220132014
Omavaraisuusaste, %63,864,965,366,063,9
Nettovelkaantumisaste, %5151504952

SIPO-% ja OPO-%

20102011201220132014
SIPO-%3,84,84,33,94,2
OPO-%3,85,04,44,04,5

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä ja korkoa.

Korolliset velat (valtio- ja rahalaitoslainat) olivat vuoden lopussa 1 655,9 (1 502,7) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 364,5 (339,7) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 1 291,4 (1 163,1) milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt lyhensi kertomusvuoden aikana valtion lainoja yhteensä 80,0 (72,3) milj. euroa ja muita lainoja 211,7 (214,7) milj. euroa. Valtiolainojen korkoja maksettiin 20,0 milj. euroa ja rahoituslaitosten lainojen korkoja 15,5 milj. euroa, yhteensä 35,5 (36,3) milj. euroa. Takausmaksuja valtiolle maksettiin 6,7 (6,1) milj. euroa. Vuoden aikana otettiin rahoituslaitoksilta uutta lainaa 340 milj. euroa.

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika

20102011201220132014
Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuosia5,95,04,54,74,8

Avainluvut

137,2 milj.€

kokonaistulos vuonna 2014

105,2 milj. €

vuokraustoiminnan kokonaistulos vuonna 2014

23 milj. €

kiinteistöjen myyntitulos vuonna 2014

0,8 milj. €

palveluiden myynnin tulos vuonna 2014