Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun lupaukset ovat osana yhteiskuntavastuupolitiikkaa, joka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Myös Senaatti-kiinteistöjen keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia toiminnan periaatteita.

 

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on hallittu jo vuodesta 2006 asti sertifioidun ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöt on vapaaehtoisesti laajentanut järjestelmän toimenpiteet kattamaan myös muut yhteiskuntavastuun osa-alueet.

Toimintaa seurataan säännöllisillä yhteiskuntavastuuauditoinneilla sekä vuosittain tehtävillä johdon katselmuksilla. Järjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa operatiivisen yksikön johtaja yhdessä yhteiskuntavastuuasiantuntijan kanssa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on kuitenkin vastuutettu kaikille johtoryhmän jäsenille.

Vuonna  2014 toiminnan kehittämisen tukena olivat ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän mukaiset ympäristöohjelmat. Vuoden 2015 alusta uuden strategian myötä ympäristöohjelmat laajennettiin yhteiskuntavastuuohjelmiksi. Ohjelmien laajentamisen tavoitteena on tukea toimintaa paremmin.

”Ympäristöohjelmat laajennettu yhteiskuntavastuuohjelmiksi.”

 

Uudet yhteiskuntavastuuohjelmat kattavat kaikki kestävän kehityksen kolme näkökulmaa

1. Energiankulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa.
2. Ekologisen rakennuttamisen prosessin uudistaminen.
3. Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan kehittäminen.
4. Sisäilmaongelmien sekä pilaantuneiden rakennusten ja rakenteiden hallinta.
5. Toimittajaverkostonhallinnan johtamisjärjestelmän kehittäminen.
6. Tilatehokkuuden parantaminen.