Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Henkilöstöjohtaminen

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu noudattamaan esimerkillistä työnantajapolitiikkaa.

Strategia linjaa toiminnan myös henkilöstön suhteen

Tasa-arvosuunnitelma varmistaa oikeudenmukaisen työpaikan

Työhyvinvointi syntyy huomioimalla ja ennakoimalla

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on osa hyvää hallintotapaa

 

Jokaisen senaattilaisen toiminnan tulee olla avointa, riippumatonta ja luotettavaa. Senaatti-kiinteistöjen hen­kilökunta ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet. Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Senaatti-kiinteistöt toimii kaikissa tilanteissa vastuullisen työnantajan tavoin.

Strategia linjaa toiminnan myös henkilöstön suhteen

Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Tasa-arvosuunnitelma varmistaa oikeudenmukaisen työpaikan

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan tai syrjityksi sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Tasa-arvon toteutumista seurataan vuosittain henkilöstötutkimuksessa omalla indeksiluvulla. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.

"Toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen."

 

Työhyvinvointi syntyy huomioimalla ja ennakoimalla

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Joustavat työaikajärjestelyt mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpitäminen. Jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin oman työergonomian turvaamiseksi. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2015. Lisäksi käytössä ovat ikävuositarkastukset 30-vuodesta alkaen sekä eläkkeelle jääville oma vapaaehtoinen lähtöterveystarkastus. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa liikelaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Tavoitteena pätevä johtajuus ja osaamisen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus, joille on asetettu numeeriset tavoitteet. Kaikista HRK yksikön järjestämistä valmennuksista kerätään yhteismitallisesti koulutuspalaute, jota seurataan. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö -osiossa.

Koulutuksen kautta ymmärretään haasteet ja luodaan valmiuksia

Henkilöjohtamista kehitetään Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, kuten esim. vuosittaisin esimiesvalmennuksin, kvartaaleittain järjestettävin esimiesinfoin sekä vapaamuotoisten kokoontumisten merkeissä pomokaffeilla. Lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä. Kaikki uudet esimiehet perehdytetään esimiehen tehtäviin ja velvollisuuksiin työsuhteen alussa HR:n toimesta.

Senaatti-kiinteistöt seuraa henkilöstöjohtamisensa tavoitteiden toteutumista sekä tunnistaa kehitystarpeita säännöllisen henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn avulla. Jokainen esimies saa tämän kyselyn avulla esimiehisyyden tunnusluvun, jolle asetetaan tavoite ja seurataan toteumaa tuloskortin muodossa.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on osa hyvää hallintotapaa

Senaatti-kiinteistöt on laatinut eettiset periaatteet -dokumentin, joka on osa hyvää hallintotapaa. Lisäksi toimittajaketjun hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.