Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle. Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka raportoi johtoryhmässä keskitetysti yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Yhteiskuntavastuullista toimintatapaa johdetaan prosessien kautta ja näistä vastaavat johtoryhmän jäseninä olevat johtajat prosessien omistajina.

Asiantuntijatiimit vastaavat yhteiskuntavastuun eri osa-alueista

Sidosryhmät mukana muovaamassa olennaisia näkökohtia

 

Yhteiskuntavastuuta ohjaavat Senaatti-kiinteistöjen:

  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
  • Hyvä hallintotapaohjeistus
  • Yhteiskuntavastuustrategia
  • Yhteiskuntavastuupolitiikka
  • Arvot
  • Eettiset ohjeet

Asiantuntijatiimit vastaavat yhteiskuntavastuun eri osa-alueista

Senaatti-kiinteistöissä toimii kvartaaleittain kokoontuva yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja viedä yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan. Ohjausryhmän keskeinen tehtävä on vastata sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisista tehtävistä sekä toimia tiedonvälityskanavana yksiköiden ja prosessien välillä. Ryhmässä on henkilöitä Senaatti-kiinteistöjen toimialoilta, alueilta ja palveluyksiköistä.

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat sisäympäristöklinikka, energia-, Green Office-, rakennussuojelu- ja esteettömyystiimit sekä ylläpidon turvallisuus-, talousrikollisuus- ja jäteasioita käsittelevä tiimi. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sidosryhmät mukana muovaamassa olennaisia näkökohtia

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja erillisillä sidosryhmäpaneeleilla. Olennaisuudet päivitetään säännöllisesti, viimeksi vuoden 2014 lopussa.

Yhteiskuntavastuuraportointi vastaa olennaisiksi määriteltyjä asioita.