Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toimitusjohtajan katsaus

Senaatti-kiinteistöjen toiminta perustuu yhteiskuntavastuulliseen toimintatapaan, ja vastuullisuus on osa Senaatti-kiinteistöjen strategiaa. Vastuullisuus on integroitu kaikkeen toimintaamme, ja koko henkilöstömme on sitoutunut siihen vahvasti.

Vastuullisuus läpäisee kaiken toiminnan

Vuoden 2014 tavoitteissa onnistuminen

 

Vastuullisuus läpäisee kaiken toiminnan

Senaatti-kiinteistöjen vastuullisuustyötä ohjaavat mm. yhteiskuntavastuustrategia, yhteiskuntavastuupolitiikka, ISO 14001-ympäristöjärjestelmä ja uusi liiketoimintastrategia, jossa vastuullisuus on yksi keskeisistä strategisista tavoitteista painottuen erityisesti sisäilmastokysymyksiin, vastuulliseen kumppaniverkostoon ja talousrikollisuuden torjuntaan sekä energia-asioihin kiinteistöjen investoinneissa ja ylläpidossa. Senaatti-kiinteistöjen olennaisia vastuullisuusteemoja ovat lisäksi toiminnan avoimuus, valtion kokonaisedun turvaaminen, pitkäjänteinen kiinteistöjen hoito ja kehittäminen sekä tehokkaiden ja toimintaa tukevien tilaratkaisujen tuottaminen asiakkaille.

"Vastuullisuus on osa Senaatti-kiinteistöjen strategiaa."

 

Toimitilastrategia linjaa tavoitteet vuosiksi eteenpäin

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttaa merkittävästi valtion uusi toimitilastrategia, joka linjaa valtionhallinnon tilankäyttöä entistä tehokkaampaan suuntaan ja siten myös ympäristön kannalta järkeviin ratkaisuihin. Tilankäytön tehostaminen on tehokkain keino pienentää ilmastokuormitusta.

Toimitilastrategia painottaa taloudellisesti vastuullista tilankäyttöä. Keskeistä on paitsi tilankäytön tehostaminen myös uusien työnteon tapojen hyödyntäminen ja edistäminen, minkä ansiosta työn suorituskykyä voidaan parantaa olennaisesti. Valtionhallinto on käymässä läpi suurta rakennemuutosta, jossa työympäristöt, työteon tavat ja työvälineet muuttuvat radikaalisti muun muassa digitalisoitumisen myötä. Uudistamalla toimitilaratkaisuja vastaamaan tämän päivän ja huomisen työskentelytapoja valtion on mahdollista säästää huomattavasti toimitilamenoissa. Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli auttaa valtionhallintoa paitsi säästöjen luomisessa myös viihtyisien ja työn tuottavuutta edistävien uudenlaisten työympäristöratkaisujen tuottamisessa. Työympäristöön panostamalla panostetaan myös henkilöstöön. Tulevaisuuden työympäristö tulee nähdä kohtauspaikkana, joka edesauttaa uusien ideoiden syntyä ja tapoja toimia.

Suomen valtio edelläkävijäksi työnteon tavoissa ja työympäristöissä

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että Suomen valtio on uudenlaisten työteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä. Haluamme myös itse olla oman alamme edelläkävijä työympäristöihin ja vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Pitkän tähtäimen strategisena tavoitteena on saada aikaan 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt valtion toimitilakustannuksissa ja siten auttaa omalta osaltamme Suomen valtiota selviämään tulevien vuosien taloudellisista haasteista. Säästöt on tarkoitus toteuttaa kahdeksassa vuodessa työympäristöjä kehittämällä ja tarpeettomien kiinteistöjen myynneillä. Senaatti-kiinteistöjen erityisenä haasteena tulevana strategiakautena on ulottaa uudenlainen ajattelutapa työympäristöistä ja työnteon tavoista koko valtionhallintoon.

Vastuullisuuden edistämistä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Senaatti-kiinteistöjen toiminta on vahvasti verkostoitunutta. Tavoitteenamme on luoda yhdenmukaisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto, mikä auttaa meitä onnistumaan työssämme.

Olemme jo pitkään tehneet työtä talousrikollisuuden torjunnan edistämiseksi. Kertomusvuonna teimme lukuisia tarkastuksia työmaillemme ja uusimme talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ohjeistuksemme, jotka ovat avoimesti kotisivuillamme koko kiinteistö- ja rakennusalan hyödynnettävissä. Verottajan kanssa teimme kertomusvuonna yhteistyötä ja toimitimme 1.7. muuttuneet rakentamisen ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät tiedot verottajalle etuajassa.

Asiakkaiden kanssa olemme edistäneet konkreettisesti vastuullisuusasioita paitsi kehittämällä työympäristöjä myös käyttäjäsähköprojektissa, Green Office –yhteistyössä ja uudistammalla vuokrasopimukset Green Lease -sopimuksiksi.

Vuoden 2014 tavoitteissa onnistuminen

Olemme kertomusvuonna saavuttaneet meille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Onnistuimme tavoitteidemme mukaisesti tehostamaan tilojen energiatahokkuutta ja tuottamaan yhdessä asiakkaiden kanssa työympäristöratkaisuja, joissa energiankulutus on pienentynyt voimakkaasti ja tilatehokkuus kasvanut. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on työ- ja elinkeinoministeriön toimitilan peruskorjaus, jossa yhden ihmisen energiankulutus ja ympäristökuormitus on saatu pudotettua yhteensä neljäsosaan siitä, mitä se oli ennen korjausta. Tähän ovat vaikuttaneet paitsi tekniset ratkaisut myös TEMille toteutettu uudenlainen työympäristö. Paransimme sisäistä tehokkuuttamme uudistamalla prosessejamme ja edistimme aktiivisesti rooliamme valtion työympäristöasiantuntijana.

Kertomusvuosi piti sisällään myös epäonnistumisia. Jouduimme epäsuotuisaan julkisuusvaloon eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin käsittelyn yhteydessä. Raportissa esitetty kritiikin kärki ei niinkään suuntautunut Senaatti-kiinteistöihin vaan vuokrajärjestelmään, jonka asiakkaat kokevat joustamattomaksi. Olemme uudessa strategiassa vastanneet tarkastusvaliokunnan toiveisiin ja vuokrajärjestelmä on myös uudistumassa. Toteutuessaan se antaa aiempaa selkeämmät lähtökohdat Senaatin työlle valtion sisäisenä palveluyksikkönä. Samalla se myös merkittävästi lisää Senaatin vastuuta valtion käytössä olevista tiloista. Vaikea taloudellinen tilanne on näkynyt myös jollain työmailla, jossa urakoitsijoiden konkurssit ovat viivästyttäneet rakennustyömaan valmistumista.

Kritiikistä huolimatta asiakkaamme ja kiinteistöjen käyttäjät ovat kuitenkin tutkitusti varsin tyytyväisiä toimintaamme. Tästä kertovat vuosittaiset asiakas- ja käyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset. Vuonna 2015 keskitymme valtion toimitilastrategian toteuttamiseen, mikä edellyttää muun muassa hallinnonalakohtaisten suunnitelmien laatimista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tulemme aktiivisesti esittelemään asiakkaillemme uusia työteon tapoja ja mahdollisuuksia säästää toimitilakustannuksissa.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja senaattilaisia vuodesta 2014. Saimme paljon yhdessä aikaan. Jatketaan työtä ja luodaan entistä parempia työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään.

Jari Sarjo
toimitusjohtaja

Avainluvut

 

100 milj. €

vuosittaiset säästöt tavoitteena