Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toimintaympäristö

Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristö on monen muutoksen kohteena. Toimintaan vaikuttavat mm. globaali taloustilanne ja sen myötä Suomen valtion taloudellinen tilanne, valtion organisaatioiden rakenteelliset muutokset, turvallisuusvaatimusten kasvu ja ympäristöasioiden nouseminen jatkuvasti tärkeämpään rooliin.

Muutokset valtionhallinnossa edellyttävät tiivistä asiakasyhteistyötä

Uudistettu valtion toimitilastrategia Senaatti-kiinteistöjen ohjenuorana

Tulevaisuudessa keskitytään yhä enemmän strategisiin kiinteistövarallisuuden omistuksiin

Senaatti-kiinteistöt käynnisti rakennusten energiatehokkuuden kehittämistyön

 

Valtionhallinnon tiukka taloustilanne laittaa hakemaan säästöjä kaikista toiminnoista, joista toimitilakustannukset ovat yksi keskeisistä. Tämä haastaa kehittämään uudenlaisia työympäristöratkaisuja, jotka ovat paitsi tehokkaita, myös työyhteisön suorituskykyä ja henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia edistäviä. Työympäristöjen tulee olla myös turvallisia, tietoteknisesti asianmukaisia ja kestävää kehitystä tukevia. Olemassa olevien tilojen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita nousee keskeiseen asemaan.

Työvoiman ikä- ja elämäntilanne-erot korostuvat entisestään. Eri sukupolvien erilaiset toiveet fyysiselle, virtuaaliselle ja sosiaaliselle työympäristölle ovat myös organisaatioiden työympäristöratkaisujen ja johtamisen haasteina. Keskeistä on yhdessä valtion henkilöstön kanssa uudistaa työn tekemisen tapoja ja tätä tukevia tiloja.

Muutokset valtionhallinnossa edellyttävät tiivistä asiakasyhteistyötä

Valtionhallinnon kokonaistilantarve jatkaa vähentymistään rakenteellisten muutosten, henkilöstön vähenemisen ja erityisesti tilankäytön tehostumisen vaikutuksesta.  Näillä kaikilla muutoksilla on suora vaikutus myös Senaatti-kiinteistöjen toimintaan ja asiakasyhteistyöhön.  Ajankohtaisina esimerkkeinä ovat  poliisihallinnon ja tutkimussektorin uudistukset sekä  ely-keskuksissa ja aluehallinnossa käynnissä olevat isot rakenteelliset muutokset, joilla on vaikutusta muun muassa toimipaikkaverkostoon.  YT-neuvottelut ovat yleistyneet myös valtionhallinnossa ja säästötoimenpiteet ovat nousseet prioriteetissa korkealle.  

Senaatti-kiinteistöt seuraa asiakkaidensa tilannetta aktiivisesti ja kehittää työympäristöihin liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaidensa muutosten edistämiseksi. Senaatti-kiinteistöiltä nämä muutokset vaativat kykyä tuottaa ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ennakoivasti, tehokkaasti ja joustavasti. Ennakoivuus vaatii Senaatti-kiinteistöiltä entistä tiiviimpää asiakasyhteistyötä.

"Kehitetään uudenlaisia työympäristöratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja työyhteisön suorituskykyä ja henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia edistäviä."

 

Uudistettu valtion toimitilastrategia Senaatti-kiinteistöjen ohjenuorana

Valtioneuvosto hyväksyi kertomusvuoden lopussa valtion uuden toimitilastrategian. Sen tavoitteiden edistäminen yhdessä asiakkaiden kanssa on Senaatti-kiinteistöjen keskeisin tehtävä tulevina vuosina. Tavoitteena on, että jo vuoden 2015 aikana hallinnonalat laativat Senaatti-kiinteistöjen tuella toimitilastrategian tarkempaa toimeenpanoa koskevan toteutusarvioinnin aikatauluineen ja säästövaikutuksineen.

Valtion toimitilastrategian uudistamisen yhteydessä ja tiukentuvan taloudellisen tilanteen vuoksi todettiin, että myös valtion vuokrajärjestelmä on arvioitava uudestaan.

Syksyn 2014 työskennellyt työryhmä on esittänyt, että valtiolla siirryttäisiin omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään, vuokrasopimuksiin tulisi nykyistä suurempaa joustavuutta ja tilojen hankinta valtiokäyttöön keskitettäisiin Senaatti-kiinteistöille. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt ehdotuksen, puoltanut sitä ja lähettänyt sen lausunnoille. Muutos olisi merkittävin sitten vuoden 1995, jolloin valtio siirtyi vuokrajärjestelmään.

Tulevaisuudessa keskitytään yhä enemmän strategisiin kiinteistövarallisuuden omistuksiin

Valtion toimitilasuunnittelua ohjaa valtion toimitilastrategian ohella kiinteistöstrategia, joka jakaa valtion kiinteistövarallisuuden strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Jako mahdollistaa luopumisen valtiolle tarpeettomasta, ei-strategisesta kiinteistöomaisuudesta. Tämä on yksi keino kestävällä tavalla tukea tiukentuvaa valtiontaloutta. Strategian mukaisesti valtion kiinteistöhallintoa keskitetään Senaatti-kiinteistöille, jotta virastojen ja laitosten resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin ydintoimintoihin.

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että kiinteistöjä vapautuu myyntiin aiempaa enemmän. Senaatti-kiinteistöille tämä merkitsee panostamista entistä aktiivisempaan kehitys- ja myyntitoimintaan.  Kertomusvuonna kiinteistökauppojen määrä hieman nousi, vaikka tilanne kiinteisömarkkinoilla ei ole helppo.  Pienten kohteiden kauppa käy kohtuullisen hyvin, mutta isojen kohteiden kauppa takkuilee. Tilanteeseen ei ole näkyvissä merkittävää muutosta parempaan lähivuosina.

Senaatti-kiinteistöt käynnisti rakennusten energiatehokkuuden kehittämistyön

Työ energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa jatkuu aktiivisena tulevaisuudessa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Senaatti-kiinteistöt toimii valtionhallinnon osalta EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevien säädösten toimeenpanijana yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yhteistyö energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa erityisesti TEMin kanssa on ollut tiivistä. Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2014 käynnistänyt EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän valtion keskushallinnon rakennusten energiatehokkuuden kehittämistyön. Senaatti-kiinteistöt on myös osallistunut säädösten valmistelutyöhön.