Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toiminnan vaikutukset

Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon sisäinen työympäristö- ja toimitila-asiantuntija. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon valtion kokonaisetu. Sillä tarkoitetaan taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalisia, ympäristöön ja kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä seikkoja sekä muita yhteiskunnallisia näkökohtia. 

 

Vastuullista varallisuudesta huolehtimista

Tehokasta tilankäyttöä, tuottavaa toimintaa

Kestävien hankintojen edistäminen ja työllistämisvaikutukset

Talousrikollisuuden torjunta

Terveelliset ja turvalliset tilat

Esteettömät työympäristöt

Kulttuuriperinnön suojeleminen

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Ympäristökuormituksen vähentäminen

Kiinteistöjen elinkaari, käyttöikä ja kestävyys

 

Vastuullista varallisuudesta huolehtimista

Taloudellisesti vastuullinen varallisuuden hoito merkitsee, että kiinteistövarallisuus on tehokkaassa ja tuottavassa käytössä ja sen käytettävyys ja arvo säilyvät. Tämä voidaan saavuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki kiinteistöjen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset.

Tehokasta tilankäyttöä, tuottavaa toimintaa

Senaatti-kiinteistöt tukee valtion toimitilastrategian tavoitteiden ja välillisesti asiakkaidensa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista uudenlaisilla työympäristöillä ja niihin liittyvillä palveluilla. Työn tuottavuuteen voidaan vaikuttaa myös laadukkailla ja viihtyisillä työympäristöratkaisuilla. Tavoitteena on varmistaa valtion työntekijöile hyvä, tehokas ja tuottava työmpäristö. 

"Ympäristönäkökulma ja yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioidaan tiloissa, rakentamisessa, kiinteistöjen kunnossapidossa ja hoidossa."

 

Kestävien hankintojen edistäminen ja työllistämisvaikutukset

Suurena toimijana Senaatti-kiinteistöillä on huomattava vaikutus paikallisiin elinkeinoihin sekä kiinteistöalan palvelutarjonnan kehitykseen. Senaatti-kiinteistöjen omaksumat  ja kehittämät toimintamallit vaikuttavat kumppaniverkoston kautta laajemmin koko kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleihin. 

Ympäristönäkökulma ja yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioidaan tiloissa, rakentamisessa, kiinteistöjen kunnossapidossa ja hoidossa. Senaatti-kiinteistöjen vuokraamat tilat ja niihin liittyvät palvelut tuotetaan taloudellisesti kestävästi, sosiaalisesti vastuullisesti ja ympäristönäkökulman kannalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen tavalla toimia ja hankkia palveluita voidaan vaikuttaa asiakkaiden omien yhteiskuntavastuutavoitteiden saavuttamiseen. 

Senaatti-kiinteistöt työllistää oman henkilöstönsä lisäksi merkittävän määrän muita alan toimijoita. Senaatti-kiinteistöjen työllistämisvaikutukset vuonna 2014 oli lähes 3300 henkilötyövuotta. Lue lisää työllistämisvaikutuksista Työllistämisjalanjälki -osiosta.

Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä vastuu sekä omaan toimintaansa liittyvistä hankinnoista että asiakkailleen hankkimista palveluista. Julkisena toimijana Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkista hankintalakia.

Senaatti-kiinteistöillä on oma hankintaohjeistus ja hankintaprosessi, joilla varmistetaan yhteistyökumppaneiden ja toimintaketjun laillisuus. Talousrikollisuuden torjunta on nostettu erittäin merkittävään rooliin ja siihen tähtääviä toimintamalleja kehitetään jatkuvasti.

Terveelliset ja turvalliset tilat

Toimitilojen terveellisyys ja turvallisuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käyttäjien viihtyvyydelle ja työnteon tuottavuudelle. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat nousseet haasteeksi myös yhteiskunnallisella tasolla. Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti kehittämässä julkiselle sektorille yhteistä toimintamallia sisäilma-asioiden hyvään hoitoon ja erityisesti painopiste on ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Esteettömät työympäristöt

Toiminta valtioyhteisön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä tasapuolisuus eri sidos- ja asiakasryhmiä kohtaan ovat tärkeitä sosiaalisia näkökohtia, joihin Senaatti-kiinteistöt voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Toimitilojen esteettömyys on yksi tasa-arvoon liittyvä keskeinen näkökulma, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työympäristöjen tulee olla esteettömiä kaikille käyttäjille niin liikkumisen, näkemisen, kuulemisen kuin ymmärtämisen näkökulmista.

Kulttuuriperinnön suojeleminen

Senaatti-kiinteistöillä on keskeinen rooli kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisessa ja arvokiinteistöjen suojelemisessa. Uudis- ja korjausrakentamisella kehitetään yhdyskuntien rakennetta ja visuaalista ilmettä sekä luodaan uutta rakennusperintöä tuleville sukupolville. Maankäytön suunnitteluratkaisut muokkaavat lähiympäristöä, minkä vuoksi suunnittelun ja tiedottamisen tulee olla avointa, vuorovaikutteista ja ennakoivaa.

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat suuret, ja suurin yhteiskunnallinen ympäristöhaaste on ilmastonmuutos. Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä vaikutus energiantehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tarvittavat kehitystoimet liittyvät uusien rakennusten energiatehokkuuteen, olemassa olevan kiinteistökannan korjauksiin, yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä varautumiseen muuttuviin sääoloihin muun muassa kiinteistöjen sijainnin sekä rakenteiden säänkestävyyden näkökulmasta.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi Senaatti-kiinteistöt tekee tiivistä yhteistyötä rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden sekä asiakkaidensa kanssa.

Ympäristökuormituksen vähentäminen

Tehokkain keino vaikuttaa energiankulutukseen ja päästöihin on vähentää uusien tilojen tarvetta tehostamalla olemassa olevien tilojen käyttöä. Asiakkaiden ympäristökuormituksen vähentämiseen voidaan vaikuttaa opastamalla asiakkaita kiinteistöjen käytössä ja vaatimalla kiinteistöhuoltopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaan.

Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ympäristöasioissa ja tarjoaa asiakkailleen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa päätöksenteon tueksi sekä konkreettisia ratkaisuja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kiinteistöjen elinkaari, käyttöikä ja kestävyys

Senaatti-kiinteistöt on rakennushankkeissaan omaksunut kestävän kehityksen toimintapolitiikan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että rakennus on energiataloudellinen, rakennusosat ja -materiaalit ovat pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä sekä helposti huollettavia ja korjattavia ja tilaratkaisut muunneltavia.

Avainluvut

 

Työllistämis-vaikutus

3300

henkilötyövuotta