Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuustrategia

Yhteiskuntavastuullisuus on jatkuvasti kehittyvä näkökulma Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa – olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yhteiskuntavastuu muodostaa perustan Senaatti-kiinteistöjen kaikelle toiminnalle ja se on sisällytetty osaksi tuotteita ja palveluita. Yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät, minkä vuoksi Senaatti-kiinteistöt pyrkii toimimaan laajan sidosryhmäverkostonsa kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti.

Yhteiskuntavastuun tavoitteet

Vuoden 2014 tavoitteet ja tulokset

Erityispiirteitä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa

Yhteiskuntavastuun haasteet ja mahdollisuudet

 

Senaatti-kiinteistöillä oli vuoden 2014 loppuun asti voimassa erillinen yhteiskuntavastuustrategia. Strategia noudatti Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintasykliä ja tavoitteet asetettiin nelivuotiselle strategiakaudelle. Vuoden 2015 alusta yhteiskuntavastuustrategia on muiden erillisten strategioiden tavoin integroitu Senaatti-kiinteistöjen strategiaan ja toimintasuunnitelmiin.

Yhteiskuntavastuun tavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuustrategiassa asetetaan tavoitteita kestävän kehityksen kaikille kolmelle osa-alueelle. Kiinteistö- ja rakennustoiminnassa kestävä kehitys painottuu taloudellisesti terveeseen kiinteistöliiketoimintaan, energia- ja ympäristökysymyksiin sekä toimivasta, esteettömästä, terveellisestä ja turvallisesta toimintaympäristöstä huolehtimiseen. Tavoitteisiin pyritään käyttämällä olemassa olevaa rakennuskantaa tila- ja energiatehokkaasti niin, että tilat tukevat asiakkaan toimintaa. Suuri haaste on kehittää investointimalli, jonka avulla olemassa olevia kiinteistöjä kehitetään energiatehokkaiksi ja muuntojoustavimmaksi kuitenkin samalla huolehtien Senaatti-kiinteistöjen taloudellisesti terveestä liiketoiminnasta.

Vuoden 2014 tavoitteet ja tulokset

Senaatti-kiinteistöjen yhtenä tavoitteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta ylläpidon energianseurannan piirissä olevalta rajatulta kiinteistökannalta 2 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Asetettua tavoitetta ei aivan saavutettu, kokonaisenergian kulutus laski kertomusvuonna 1,7 %. Energiatehokkuustoimenpiteitä, kuten uusien käyttäjäsähköprojektien käynnistäminen, on tehty aktiivisesti ja niistä raportoitu. Energia-asioita on edistetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa myös Hallinnon tilahallinta –tietopalvelun avulla. Ylläpidossa otettiin käyttöön myös etähallintapalvelu ja energianseurantaprosessia on virtaviivaistettu.

Senaatti-kiinteistöt jatkoi tehostettua työtään talousrikollisuuden torjumiseksi. Toimintaa laajennettiin kiinteistöjen ylläpidon puolelle uudistetun PALKKI-kumppanuussopimuksen myötä. Investointien valvontaa tehostettiin ja tarkastustoimintaan nimettiin omat alueelliset vastuuhenkilöt. Tarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita ja urakkasopimuksien sopimuslausekkeita tarkennettiin. Vuonna 2014 tehtiin myös kolme talousrikollisuuden torjuntatarkastusta käyttäjäpalvelukohteeseen. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä vaadittiin sopimusten mukaiset sanktiot.

Strategisena tavoitteena oli, että Senaatti-kiinteistöjen ISO 14001 mukainen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä uudelleensertifioidaan. Tavoite saavutettiin, ja Senaatti-kiinteistöjen ympäristöjärjestelmälle myönnettiin sertifikaatti, joka on voimassa vuoteen 2017 asti. Toisena tavoitteena oli, että kokonaisenergiankulutusta vähennetään 4 %:lla vuoden 2010 kulutustasosta ja Senaatti-kiinteistöjen ylläpidossa olevissa kiinteistöissä tavoitellaan 8 %:n ominaiskulutuksen vähentämistä. Kokonaisenergiankulutuksen osalta tulokset olivat hyvät, vuoden 2010 kulutustasoon verrattuna energiankulutuksessa saavutettiin 14 % väheneminen. Ylläpidossa olevien kohteiden ominaisenergiankulutuksen vähentämisen osalta ei aivan saavutettu asetettua 8 %:n tavoitetta, vaan säästöt jäivät 4,6 %:iin.

Arvokiinteistöjen näkökulmasta merkittävä tapahtuma vuonna 2014 oli Museoviraston museo- ja nähtävyyskohteiden hallinnansiirto Senaatti-kiinteistöille. Yhteistyö Museoviraston kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, lue asiasta lisää Arvokiinteistöt -osiosta.

Erityispiirteitä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa:

  • Valtio on sitoutunut olemaan edelläkävijä energiatehokkuusasioissa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.
  • Käytössä olevan kiinteistökannan hallittu vähentäminen vastaamaan paremmin valtion tulevia tilatarpeita ja valtion kokonaisetua.
  • Uusien työympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen siten, että ne tukevat uudenlaisia työskentelytapoja ja työn tuottavuutta ja edistävät tilatehokkuuden toteutumista.
  • Rakennetun kulttuuriperinnön säilyttäminen ja valtion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman noudattaminen.
  • Esteettömyyden edistäminen.
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.
  • Avoin ja luotettava raportointi Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta yhteiskuntavastuuraporttina.

Yhteiskuntavastuun haasteet ja mahdollisuudet

Näkökohta Haasteet Mahdollisuudet Toimenpiteet
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset toimintaympäristössä. Taloudelliset menetykset, investointikustannusten nousu. Energia- ja kustannustehokkaan investointimallin kehittäminen. Uusien teknologioiden käyttöönotto, edelläkävijä matalaenergia- ratkaisuissa ja tilatehokkuudessa. Alentuneet energia- ja tilakustannukset.
Energia- ja tilatehokkuuden parantaminen. Uuden tekniikan käyttö tukemaan tilatehokkuutta ja vähentämään matkustamista. Asiakkaiden tilaratkaisujen kehittäminen tehokkaiksi asiantuntijapalveluiden avulla.
Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys, tilojen terveellisyys ja turvallisuus
Sisäilman laatu, tilojen turvallisuus, esteettömyys ja viihtyisyys sekä palvelujen laatu. Toimenpiteet arvokiinteistöissä. Tilojen kohonneet korjaus- ja käyttökustannukset. Käyttäjien tuottavuuden parantuminen, kumppanuus asiakkaan kanssa, yhdessä kehittäminen. Tiivis käyttäjä- ja asiakasyhteistyö. Sisäilma-asioiden systemaattinen hallinta. Kokonaisvaltainen toimitilojen kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut asiakkaille.
Kulttuuriperintö
Arvokiinteistöjen taloudellisesti kannattava ylläpito ja käyttö. Sisäilman laatu, esteettömyys ja tilojen muuntojoustavuus. Kulttuuriperinnön vaaliminen, laadukas kaupunkiympäristö, hyvä saavutettavuus. Tilojen viihtyvyys. Arvokiinteistöjen suojelu- sekä esteettömyysstrategioiden mukainen toiminta. Kumppanuussopimus ja tiivis yhteistyö Museoviraston kanssa.
Luonnon-ympäristöjen säilyttäminen Ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen luontoon ja hallitsematon suojelukustannusten nousu. Arvokkaiden luonnonympäristöjen vaarantuminen tai häviäminen. Ympäristöriskien hallinta. Parantunut luonnonympäristö, arvokkaiden ympäristöjen suojelu. Hyvä maine käytännön toteuttajana. Riskienhallinnan toimintamallin jatkuva kehittäminen. Maankäytönsuunnittelu, maiseman ja luonnonsuojelu.
Osaava henkilöstö
Osaamisen siirto, uusien toimintamallien omaksuminen, jatkuva oppiminen ja uuden osaaminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö, alhainen vaihtuvuus. Osaamisstrategia, kehittymissuunnitelmat, kehityskeskustelut, mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen. Työvoiman ja osaamisen käyttö koko organisaation hyväksi.
Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja tekninen kehitys. Uuden osaamisen haltuunotto. Henkilöstön tuottavuus, hyvä työilmapiiri. Monipuolinen TYHY-toiminta, joustavat työajat, työn tekemisen muodot sekä ajanmukaiset työvälineet ja olosuhteet.