Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Strategia

Strategiakaudella 2011–2014 Senaatti-kiinteistöt panosti erityisesti uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen osaamiseen ja näihin liittyvien palvelujen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on asiakaskokemuksen laadun parantaminen. Strategia päivitettiin kertomusvuonna vuosille 2015–2018 vastaamaan entistä paremmin valtion toimitilastrategian linjaamia tavoitteita.

Senaatti-kiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana

Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014  

Uusi strategia vuosille 2015–2018: Teemme tilaa onnistumiselle

Strategiset tavoitteemme

Tulevaisuuden visiona uusi työympäristö ja uudenlaiset työnteon tavat

Valtion toimitilastrategian keskeiset tavoitteet

 

Vuoden 2014 keskeiseksi teemaksi nousi valtion työympäristöihin liittyvien muutosten tukeminen valtion sisäisenä työympäristöasiantuntijana. Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana, jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä asiantuntija- ja muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille valtion kokonaisetu huomioiden. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan entistä vahvemmin uusien vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden vuoksi.

"Kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan entistä vahvemmin."

 

Senaatti-kiinteistöt valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana

Valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme tarkoin mietittyjä ratkaisuja, jotka muodostuvat  toimitiloista, työympäristöistä ja niihin liittyvistä palveluista.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.  Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut liittyvät erityisesti valtionhallinnon muutos- ja kehitystilanteisiin.

Keskeiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014:

Toimitila- ja työympäristöasiantuntijaroolin vahvistaminen

 • Valtioasiakkaiden muutosten tukeminen asiantuntijapalveluilla.
 • Valtion uuden vuokrasopimusmallin valmisteluun osallistuminen.
 • Strategian uudistaminen vuosille 2015–2018.
 • HTH-tilatietojärjestelmän uuden maksuttoman palvelumallin valmistelu.

Sisäisen tehokkuuden parantaminen

 • Senaatti-kiinteistöjen prosessi- ja toimintakartan uudistaminen strategiatyön yhteydessä.
 • Rakennuttamisen allianssimallin jalkauttaminen.
 • Raportoinnin ja tietovaraston uudistaminen.

Uusi strategia vuosille 2015–2018: Teemme tilaa onnistumiselle

Senaatti-kiinteistöt uudisti vuoden 2014 strategiansa. Strategian uudistamiseen osallistui mittava määrä senaattilaisia muun muassa  työryhmissä, jotka oli perustettu  strategisesti keskeisten aihealueiden ympärille. Työryhmien töiden tuloksia hyödynnettiin strategian uudistamistyössä kattavasti. 

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Visionamme on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä.

Valtion uuden toimitilastrategian tavoitteena on, että toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, ovat tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä ilmastokuormitusta.

Senaatti-kiinteistöjen strategia keskittyy valtion toimitilastrategian käytäntöön viemiseen.

Strategiset tavoitteemme ovat:

 • Uudet valtion työnteon tavat ja uusi työympäristöajattelu koko valtionhallintoon.
 • 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa.
 • Toiminta yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä.

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli auttaa valtionhallintoa paitsi säästöjen luomisessa myös viihtyisien ja työn tuottavuutta edistävien uudenlaisten työympäristöratkaisujen tuottamisessa.

Tulevaisuuden visiona uusi työympäristö ja uudenlaiset työnteon tavat

 1. Uudenlainen työympäristö tukee muuttuvia toimintatapoja, kuten monipaikkaista työtä ja sähköisiä työtapoja.
 2. Työpaikka ei ole enää vain fyysinen vaan myös sosiaalinen ja virtuaalinen tila.
 3. Osaamisen ja yhteisöllisen tiedon jakamiseksi työympäristö edistää eri tehtävissä olevien ihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä.
 4. Uudet työnteon tavat ja modernit työympäristöt mahdollistavat työelämän ja oman elämän joustavan yhteensovittamisen.
 5. Resurssit ovat työtavan mukaisessa tehokkaassa käytössä, jolloin esim. liikkuvaan työhön sopiviin laitteisiin panostaminen mahdollistaa tehokkaammat fyysiset tilat.

Valtion toimitilastrategian keskeiset tavoitteet:


Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä rooli toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.