Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Olennaisuusanalyysi

Senaatti-kiinteistöjen raportin tunnusluvut on valittu vuonna 2014 tehdyn olennaisuusarvion perusteella. Senaatti-kiinteistöt tarkastelee vuosittain toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit.

 

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa.

Vuonna 2014 toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Senaatin keskeisten sidosryhmien ja oman henkilöstön keskuudessa kysely, jossa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista.

Olennaisuusanalyysiprosessi noudatteli pääsääntöisesti Global Reporting Initiativen G4:n prosessia. Identifiointivaiheessa potentiaalisesti olennaiset aiheet kerättiin GRI-ohjeistuksesta, Senaatti-kiinteistöjen omasta yhteiskuntavastuuraportista ja muiden relevanttien toimijoiden raporteista ja ryhmiteltiin. Aiheet verkkokyselyyn valittiin tältä listalta tehtyjen haastattelujen tulosten perusteella. Verkkokyselyn sulkeutumisen jälkeen haastattelujen ja verkkokyselyn tulokset koottiin raporttiin, jossa esitettiin muun muassa sidosryhmien näkemykset Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun olennaisimmista asioista. GRI-raportointia varten olennaisten asioiden vaikutusten sijainti (yhtiön sisällä/ulkopuolella) määritettiin Senaatti-kiinteistöissä.

Senaatti-kiinteistöjen johto vahvisti matriisin tulokset liiketoiminta- ja strategianäkökulmasta joulukuussa 2014.

Näistä tuloksista on syntynyt olennaisuusmatriisi, jonka mukaisesti Senaatti-kiinteistöt raportoi toiminnastaan.

Olennaisuusmatriisin näkökohdat heijastuvat joko G4 indikaattoreissa tai niistä kerrotaan raportissa muuten.

Monelle olennaisuusanalyysissä nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa aspektia. Täten Senaatti-kiinteistöt kehittää tulevaisuudessaan raportointiaan ja tavoitteena on luoda omat indikaattorit muun muassa valtion kokonaisedun turvaamiselle, tehokkaille tilaratkaisuille ja toiminnan kustannustehokkuudelle.

https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/myyntitoiminta Toimittajien hallinta https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/tyoymparistot/esteettomyys https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/tyoymparistot/hth-tietopalvelu https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/kaavoitukseen-osallistuminen https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/ymparistoasiat/jatteet-ja-kylmaaineet https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/tyoymparistot/turvallisuus https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/tyoymparistot https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/tyoymparistot https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/ymparistoasiat https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/vuokraustoiminta https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot/yhteiskuntavastuun-johtaminen https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot/hallinto-ja-johtaminen/toiminnan-laatu https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/talous/taloudelliset-tavoitteet-ja-tulokset : https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/asiakkaat https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/osaamisen-kehittaminen : https://yhteiskuntavastuuraportti2014.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/osaamisen-kehittaminen