Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toimialat

Senaatti-kiinteistöllä on neljä tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Puolustus ja turvallisuus

Toimistot

Kiinteistökehitys ja -myynti

 Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Asiakkaat:

Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on muun muassa erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:

Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Ajankohtaista vuonna 2014:

 • Valtioneuvostokampuksen korjausohjelma edistyi tavoitteiden mukaisesti. Käynnissä olevia peruskorjaushankkeita on mm. ympäristöministeriölle peruskorjattava Helsingin yliopiston omistama toimitila Aleksanterikatu 7 ja työ- ja elinkeinoministeriön toimitila Eteläeplanadi 4. Suunnitteluvaiheessa on mm. Valtioneuvoston linnan, Arppeanumin ja Aleksanterinkatu 4-10 uudistaminen vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteita.
 • Valmistauduttiin Valtioneuvoston kanslian hallintoyksikön perustamiseen avustamalla hallintoyksikköä tila- ja työympäristöasioissa.
 • Valmistauduttiin VTT:n ja Mikesin fuusion ja yhtiöittämiseen ja aloitettiin selvitys VTT OY:n tilakustannusten vähentämiseksi.
 • Valmistauduttiin perustettavan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaratkaisuihin ja pääkonttorin sijoittumiseen pääkaupunkiseudulle.
 • Valmisteltiin THL:n ja HY:n yhteishankkeena oikeuslääketieteen osaston sijoittamista Tilkanmäelle.
 • Otettiin haltuun Museoviraston museo- ja nähtävyyskohteet ja laadittiin kohteille korjausohjelma.

Keskeiset tunnusluvut 2014

 • Vuokrattava pinta-ala 1,1 (1,0) milj. m²
 • Kiinteistöomaisuus 1 347 (1 276) milj. euroa
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 203 (187) milj. euroa
 • Investoinnit 68 (35) milj. euroa

Puolustus ja turvallisuus

Asiakkaat:

Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:

Pääosa tiloista on käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Ajankohtaista vuonna 2014:

 • Puolustusvoimauudistusta tuettiin muutoksen vaatimilla tilamuutosratkaisuilla. Kolmen joukko-osaston toiminta päättyi. Vuodenvaihteessa lakkautettavien listalla olivat Kauhavan Lentosotakoulu, Hämeen rykmentti Lahdessa ja Pioneerirykmentti Keuruulla.
 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelmaa tuettiin voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Kaikkien asiakasryhmien kanssa tehtiin toimitilojen tilatehokkuuden parantamis- ja energiankäytön tehostamistoimia.
 • Infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä jatkettiin.
 • Sisäilmakorjauksiin panostamista jatkettiin erityisesti varusmiesten majoitustiloissa.
 • Puolustusvoimien- ja Tullin toimitilastrategian sekä vankilakonseptien teko ovat käynnissä.

Keskeiset tunnusluvut 2014

 • Vuokrattava pinta-ala 3,7 (3,8) milj. m2
 • Kiinteistöomaisuus 1 637 (1 621) milj. euroa
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 202 (187) milj. euroa
 • Investoinnit 123 (106) milj. euroa

Toimistot

Asiakkaat:

Oikeushallinto, Poliisihallinto, Verohallinto, Aluehallinto, Maanmittauslaitos, TE-palvelut, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, Palkeet, Haltik ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Toimialan erityispiirteet:

Kiinteistökanta käsittää perinteisiä toimistokiinteistöjä sekä poliisin ja oikeushallinnon käyttäjäsidonnaisia tiloja keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Osa kiinteistökannasta, erityisesti aluehallintovirastojen käytössä, on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita. Asiakasvirastoilla on lisäksi lisääntyvässä määrin siirtymässä toimitiloja Senaatti-kiinteistöjen edelleen vuokraamiksi.

Ajankohtaista vuonna 2014:

 • Valtakunnallisille asiakkuuksille kuten TE-palveluille, Maanmittauslaitokselle ja Aluehallintovirastoille tuotettiin valtakunnallisia työympäristö- ja toimitilakonsepteja, suunnitteluohjeita ja pilotteja. Aiempina vuosina kehitettyjen konseptien toimeenpanovaihetta jatkettiin.
 • Konseptoinnin arvon tuottoa asiakkaan asiakkaille syvennettiin entisestään. TE-palvelujen asiakkaiden näkökulmaa ja kokemusta hyödynnettiin mm. TE-palveluiden asiakaskokemuksen kehittämisessä monikanavapalveluissa. Työssä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä esimerkkeinä asiakkaiden haastattelut, eri palvelukanavien käyttötilanteiden havainnoinnit, kyselyt ja asiakasraadit.
 • Työympäristökonseptit otettiin lähtökohdaksi muun muassa Kotkan poliisitalo-, Joensuun oikeus - ja poliisitalo-, useissa TE-toimistohankkeissa, verohallinnon ja maanmittauslaitoksen tilahankkeissa. Konseptien toteutuksien lisääntyminen erityisesti useissa TE-toimistoissa on tehostanut tilankäyttöä ja tuonut säästöjä vuokrakuluissa.
 • Asiantuntijapalvelujen avulla autettiin asiakkaita löytämään sopivat tilat, laadittiin toimitilastrategioita, linjattiin turvallisuusratkaisuja ja kehitettiin työympäristökonsepteja.
 • Asiakkaille tuotettujen tilaratkaisujen ansiosta tilan käyttöä tehostettiin tavoitteiden mukaisesti ja sen myötä pystyttiin alentamaan asiakkaiden vuokramenoja.
 • Asiakasyhteistyötä syvennettiin kehittämällä yhteisiä prosesseja tilaratkaisuissa ja investoinneissa.
 • Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III -hankkeen vaikutuksia toimitiloihin selvitettiin ja valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa.
 • Kiinteistöjen salkutusta kehitettiin ja myyntitoiminnan piiriin siirrettävät kiinteistöt tunnistettiin. Samalla kehitettiin prosessia, jolla asiakasyhteistyön häiriötön jatkuminen varmistetaan omistusoikeuden muutoksista huolimatta.

Keskeiset tunnusluvut 2014

 • Vuokrattava pinta-ala 1 (1,1) milj. m2
 • Kiinteistöomaisuus 999 (1 066) milj. euroa
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto  174 (174) milj. euroa
 • Investoinnit 37 (53) milj. euroa

Kiinteistökehitys ja -myynti

Toimialan erityispiirteet:

Toimialan päätehtävänä on myydä valtiolle tarpeetonta kiinteistövarallisuutta ja kehittää valtion käytöstä poistuvaa tai poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille.  Toimialan asiakkaita ovat kiinteistöjen ostajat ja keskeinen yhteistyökumppani laajoissa kehityshankkeissa ovat kunnat.

Valokeilassa vuonna 2014

 • Myynnit olivat yhteensä noin 72 milj. euroa.
 • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yli 80 kohteessa. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila, Otaniemen alue,  Autokomppanian korttelialue, Ruskeasuon korttelialue, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue, Tampereella Ratapihankadun alue ja Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue.

Keskeiset tunnusluvut 2014

 • Vuokrattava pinta-ala  0,5 (0,5) milj. m2
 • Kiinteistöomaisuus 286 (261) milj. euroa
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 30 (28) milj. euroa
 • Investoinnit 5,5 (4) milj. euroa
 • Myyntivoitot 40 milj. euroa

Avainluvut

4

tulosvastuullista toimialaa

3,7 milj. m2

vuokrattavaa pinta-alaa
puolustus ja turvallisuus

1,1 milj. m2

vuokrattavaa pinta-alaa
ministeriöt ja erityiskiinteistöt

1,0 milj. m2

vuokrattavaa pinta-alaa
toimistot

0,5 milj. m2

vuokrattavaa pinta-alaa
kiinteistökehitys ja -myynti