Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella. Valtion liikelaitos toimii sidosyksikköasemassa eli ns. in house -asemassa ja tuottaa palveluja pääsääntöisesti valtionhallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Senaatti-kiinteistöjen hallintoelimet

Hallitus

Hallitukselle maksettavat palkkiot

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä ja työvaliokunta

Organisaatioyksiköt

Sisäinen tarkastus

Hyvin suunnitellut prosessit ja toiminnot auttavat saavuttamaan tavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen prosessit ja toiminnat 1.1.2015 alkaen

 

Senaatti-kiinteistöt toimii liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitetumpi toimivalta. Senaatti-kiinteistöjen omaisuus on Suomen valtion omistuksessa ja osoitettu liikelaitoksen omistajahallintaan. Senaatti-kiinteistöillä ei ole hallinto- eikä viranomaistehtäviä. Liikelaitoslain periaatteiden mukaan niitä ei myöskään saa sille asettaa.

"Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri rakentuu yhteisten prosessien varaan."

 

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt ei kuulu valtion budjettitalouden piiriin, vaan rahoittaa toimintansa itse. Talousarvion ulkopuolisuus, osakeyhtiömäinen toimintatapa ja taloushallinto korostavat liikelaitoksen omaa vastuuta.

Asiakkaiden näkökulmasta liikelaitos on taloudellisesti ja toiminnallisesti vertailukelpoinen markkinoilla toimivien palvelujen tuottajien kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauksesta ja hyvästä hallintotavasta on kerrottu tarkemmin kotisivuillamme Senaatti-kiinteistöjen hyvä hallintotapa.

Senaatti-kiinteistöjen hallintoelimet

Senaatti-kiinteistöjen hallintoelimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallitus

Hallitus ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä huolehtii liikelaitoksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että liikelaitos toimii eduskunnan ja muiden viranomaisten päätösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa Senaatti-kiinteistöjen kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen jäsenet

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenet enintään vuodeksi kerrallaan ja määrää jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenten esittely

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään neljä muuta jäsentä. Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilöstöä. Henkilöstöä edustavan jäsenen tulee olla liikelaitoksen palveluksessa. Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

Hallituksen päätöksentekoon, jäsenen esteellisyyteen, hallituksen kokoontumiseen, hallituksen pöytäkirjaan ja tehtävien siirtämiseen hallitukselle sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja liikelaitoksen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua liikelaitoksen ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa liikelaitoksen edun kanssa. Mitä tässä todetaan sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen vuosittaisen toiminnan ja riskienhallinnan suunnittelu noudattaa vuosikelloa, jossa on aikataulutettu keskeiset tehtävät ja päätettävät asiat.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

  • Talousarvioehdotusta, tulostavoitteita ja tuloutustavoitteita koskevien esitysten tekeminen ja toiminnan kehittämisestä päättäminen.
  • Strategian, toimintasuunnitelman ja sisäisen budjetin hyväksyntä.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen sekä liikelaitoksen voittoa tai tappiota koskevan toimenpide-esityksen tekeminen.
  • Liikelaitoksen lainanotosta, merkittävistä investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättäminen.
  • Kiinteistövarallisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta ja valtion maaomaisuuden vuokraamisesta päättäminen.
  • Liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteista ja muista palveluihin liittyvistä yleisistä periaatteista päättäminen.
  • Riskien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta vastaaminen.

Hallitus päättää myös organisaatiosta ja organisaation tehtävistä ja käsittelee säännöllisesti strategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Hallitus valitsee ja erottaa liikelaitoksen toimitusjohtajan ja määrää toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää toimitusjohtajan välittömien alaisten rekrytoinneista, työsuhteen ehdoista ja meriittikorotuksista. Hallitus seuraa liikelaitoksen työs­kentely­ilma­piiriä ja henkilöstön selviytymistä tehtävistään ja arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa.  

Vuoden 2014 keskeisiä päätöksiä:

 • Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategia 2015–2018.
 • Merkittävimmät myyntipäätökset: Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tyhjenevien varuskunta-alueiden myynnit: Kauhava, Keuruu, Kontioranta, Rankki, Kirkonmaa.
 • Investoinnit: yhteensä 39 investointipäätöstä. Suurimmat  Valtionneuvoston linnan peruskorjaus, Hanasaaren kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja Joensuun oikeus- ja poliisitalo.

Hallitukselle maksettavat palkkiot

Valtiovarainministeriö päättää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Puheenjohtajan palkkio kertomusvuonna oli 1 150 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio 860 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi kokouspalkkio on 250 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää Senaatti-kiinteistöjen toimintaa, hoitaa liikelaitoksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, huolehtii kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että liikelaitoksen varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta, noudattaa hallituksen määräyksiä sekä antaa hallitukselle tiedon liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Toimitusjohtajan valitsee Senaatti-kiinteistöjen hallitus. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtajana on 1.7.2012 lähtien toiminut Jari Sarjo.

Johtoryhmä ja työvaliokunta

Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmä käsittelee hallituksen päätettäväksi meneviä asioita, muita liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita ja osallistujien esiin tuomia muita asioita.

Johtoryhmän yhteydessä toimii johtoryhmän jäsenistä koostuva suppeampi työvaliokunta, jonka tehtävänä on käsitellä yleiseen hallintoon liittyviä asioita, valmistella johtoryhmälle ja hallitukselle esiteltäviä asioita sekä strategiaan liittyviä asioita. Työvaliokunta suorittaa myös johtoryhmässä sovittuja sekä hallituksen ja toimitusjohtajan antamia muita tehtäviä.

Organisaatioyksiköt

Senaatti-kiinteistöjen matriisiorganisaatio jakaantuu neljään toimialaan, operatiiviseen yksikköön, jonka alaisuudessa toimivat alueorganisaatio ja investointi-ja rakennuttamisyksikkö, sekä viiteen palveluyksikköön. Lue lisää organisaatiosta Organisaatio -osiosta

Sisäinen tarkastus

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa Senaatti-kiinteistöille ja parantamaan sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus tukee Senaatti-kiinteistöjä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää toimivalle johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa hallituksen määräämät tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus avustaa valvonnasta vastuullisia sen varmistamisessa, että Senaatti-kiinteistöissä:

 • Riskit on tunnistettu ja hallittu asianmukaisesti.
 • Taloudellinen ja operatiivinen informaatio on luotettavaa.
 • Henkilöstö noudattaa ohjeita, määräyksiä ja säädöksiä.
 • Resursseja käytetään tehokkaasti ja omaisuus on turvattu.
 • Projektien ja ohjelmien tavoitteet saavutetaan ja  toiminta on tavoitteiden ja päätösten mukaista.
 • Laatua ja jatkuvaa parantamista edistetään johtamisprosessissa.
 • Laeista ja asetuksista toiminnalle tulevat vaatimukset tunnistetaan ja niihin reagoidaan asianmukaisesti.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman hyväksyy hallitus. Tarkastustehtävät suoritetaan pääosin projekteina ja niiden toteuttamisessa käytetään apuna ulkopuolista palveluntoimittajaa. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hyvin suunnitellut prosessit ja toiminnot auttavat saavuttamaan tavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri rakentuu yhteisten prosessien varaan. Prosessien tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja yhteisiä toimintatapoja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Prosessit myös seuraavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kukin organisaatioyksikkö vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista ja että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Senaatti-kiinteistöt uudisti prosessi- ja toimintokarttansa strategian uudistamisen yhteydessä.

Senaatti-kiinteistöjen prosessit ja toiminnot 1.1.2015 alkaen


Prosessit

 • Ratkaisuprosessi
 • Investointiprosessi
 • Ylläpitoprosessi
 • Kiinteistövarallisuuden myyntiprosessi

Toiminnot

 • Yhteiskuntavastuu ja laatu
 • Markkinointi, myynti ja asiaskassuhteen hallinta
 • Salkutus
 • Hankinta
 • Riskien hallinta ja turvallisuus

Lisäksi toimintaa ohjaavat yksiköiden vastuulla olevat kilpailukykyä ylläpitävät palveluprosessit.

Avainluvut

 

11

hallituksen kokousta kertomusvuonna