Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Avainluvut

Tältä sivulta löytyvät Senaatti-kiinteistöjen keskeiset tunnusluvut sekä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun keskeiset tunnusluvut.

 
Keskeiset tunnusluvut, milj. euroa 2014 2013 Muutos-%
Liikevaihto *) 625 590 6,0
Liiketoiminnan muut tuotot *) 35 40 -10,6
Tulos 137 122 12,1
- Tulos -% liikevaihdosta 21,9 20,7
Tase 4 738 4 590 3,2
Lainat 1 656 1 503 10,2
Investoinnit 234 199 17,7
Investointien osuus liikevaihdosta, % 37 34
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 3,9
Oman pääoman tuotto, % 4,5 4,0
Omavaraisuusaste, % 63,9 66,0
Nettovelkaantumisaste, % 52 49
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m² 6 379 6 434 -0,8
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,1 4,7
Keskimääräinen neliövuokra, e/m²/kk **) 14,63 14,13 3,6

*) Liikekaavaan tehtiin muutos vuoden 2014 alusta. Myyntivoitot ja vakuutuskorvaukset edellisiltä tilikausilta esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyivät aiemmin liikevaihtoon. Aiemmat vuodet muutettu vertailukelpoisiksi.

**) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

Ympäristövastuu 2014 2013 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 88,2 90,0 -2%
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 119,3 121,8 -2%
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 310,0 323,0 -4%
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästöt kg, CO₂e/brm² 42,0 43,8 -4%
Sosiaalinen vastuu 2014 2013 Muutos-%
Henkilöstö


Lukumäärä 31.12.2014 281 273 2,9%
Keski-ikä 47,5 48,3 -1,7%
Asiakkaat


Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 63 73 -14,0%

Asiakastyytyväisyyden vuoden 2014 ja 2013 luvut eivät ole vertailtavissa tutkimuksen muutoksen ja vastaajakunnan erilaisuuden vuoksi.

Avainluvut

 

625 milj. €

liikevaihto

234 milj. €

investointeja