Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Arvokiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on n. 470 suojeltua rakennusta. Vuonna 2014 tähän joukkoon liittyivät Museovirastolta siirtyneet museo- ja nähtävyyskohteet. Huolehdimme yhteisen kansallisomaisuutemme arvon säilymisestä ja tilojen kehittymisestä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimimme suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Vuoden 2014 tavoitteita ja tekemisiä

Yhdessä suojellen

Monitilaa suojeltuun rakennukseen

 

Vuoden 2014 tavoitteita ja tekemisiä

  • Museoviraston museo- ja nähtävyyskohteiden hallinnansiirto Senaatti-kiinteistöille saatiin päätökseen ja kohteille laadittiin korjausohjelma, jota on lähdetty toteuttamaan rivakasti.
  • Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston kumppanuusryhmässä laadittiin mm. ohjeistukset Senaatin arvokohteiden korjaushankkeille ja käynnistettiin Senaatin rakennusten kokonaisarviointi suojelunäkökulmasta.
  • Senaatti-kiinteistöt kilpailutti rakennushistoriakonsultit ja restaurointiarkkitehdit.
  • Senaatti-kiinteistöt osallistui syksyllä 2014 Museoviraston koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on Valtion rakennusperinnön vaalimisoppaan uusiminen.

"Senaatti-kiinteistöt osallistui syksyllä 2014 Museoviraston koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on Valtion rakennusperinnön vaalimisoppaan uusiminen."

 

Yhdessä suojellen

Arvokohteiden hoitamista yhteistyössä Museoviraston kanssa ohjaa lainsäädäntö, sillä valtion rakennukset on tavallisimmin suojeltu ns. asetuksella valtion rakennuksista. Vaikka asetus sinänsä on lakkautettu, noudatetaan sen määräyksiä nykyisen rakennussuojelulain perusteella. Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä suojelusta. Suojelu koskee koko rakennusta, ei vain yksittäisiä tiloja, pintoja tai julkisivua. Muutokset ovat mahdollisia, kunhan ne sovitetaan rakennuksen historiaan ja ominaispiirteisiin.

Museovirastoon otetaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen korjaushankkeen alkua. Tietyistä vaiheista pyydetään kirjallinen lausunto ja arvokkaimmissa kohteissa Museoviraston asiantuntijat osallistuvat myös työmaakokouksiin ja mallikatselmuksiin.

Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston kumppanuusryhmä kokoontuu neljästi vuodessa käymään läpi ajankohtaisia hankkeita ja toiminnan kehittämistarpeita. Ryhmässä on edustajat kaikilta Senaatin toimialoilta, jotta tieto kulkisi kattavasti. Vuonna 2014 kumppanuusryhmässä laadittiin mm. ohjeistukset Senaatin arvokohteiden korjaushankkeille ja käynnistettiin Senaatin rakennusten kokonaisarviointi suojelunäkökulmasta.

Senaatti-kiinteistöt osallistui syksyllä 2014 Museoviraston koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on Valtion rakennusperinnön vaalimisoppaan uusiminen. Tapaamiset muiden valtio-omistajien kanssa olivat erittäin antoisia.

Monitilaa suojeltuun rakennukseen

Nykyajan työympäristöjen ja suojelutavoitteiden yhteensovittaminen on välillä haastavaa. Viime vuosina eräs tällainen kysymys on ollut uuden monitilatoimiston aiheuttamat muutokset suojelluissa rakennuksissa.

Monitilatoimistolla tarkoitetaan nykyaikaista työympäristöä, jossa erityyppiselle työnteolle on varattu erilaisia ja erikokoisia tiloja: avoimia tiloja tavalliseen työskentelyyn, pienempiä vetäytymishuoneita puheluihin, eri kokoisia neuvottelu- ja ryhmätyötiloja jne. Nimettyjä, omia työpisteitä ei välttämättä ole ja tietotekniset ratkaisut vapauttavat työskentelemään missä vain. Käytännössä tämä tarkoittaa aina tilamuutoksia ja teknisten järjestelmien uusimista. Suojelun näkökulmasta tästä seuraa alkuperäisen tilarakenteen rajujakin muutoksia, kun esimerkiksi kantavia väliseinä avataan ja vetäytymistiloja "kopitetaan". Suurten salien riittävä akustointi muuttaa tilojen luonnetta. Ilmanvaihto joudutaan yleensä uusimaan ja tehostamaan, koska samoihin tiloihin sijoitetaan laskennallisesti paljon suurempi määrä työntekijöitä.

Monitilatoimistoa on nyt pilotoitu muutamassa suojellussa rakennuksessa.  Entinen yliopistomuseo Arppeanum muuttuu monitilaympäristöksi