Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Työhyvinvointi

Työhyvinvointiin panostetaan ennakoivasti

Työterveyshuolto ottaa henkilöön yhteyttä, kun henkilö on ollut yhtäjaksoisesti sairaana 30 päivää. Kaikkien pitkien sairauspoissaolojen päättyessä pidetään töihinpaluuneuvottelu, johon osallistuvat henkilön itsensä lisäksi ainakin työterveyslääkäri, esimies ja henkilöstöosaston (HRK) edustaja).

Kertomusvuonna otettiin käyttöön myös tehostettu työkyvyn arviointiprosessi yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä on turvattu mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemiseen, hyvät kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus osallistua liiketoiminnan kehittämiseen.

Henkilöstön omistautuneisuus hyvällä tasolla

Senaatti-kiinteistöt on jo vuodesta 1997 seurannut säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2014 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on lievästi keski­määräistä korkeampi suhteessa vertailuyrityksiin, mutta edellisvuoden sisäisiin tuloksiin verrattuna laskussa lähes kaikilla osa-alueilla, lukuun ottamatta osaamisen kehittämistä.

Vuonna 2014 siirryttiin People Power -tutkimukseen. Samassa yhteydessä siirryttiin mittaamaan tyytyväisyyden sijaan omistautuneisuutta. Omistautuneisuus kertoo, kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu omaan työhönsä, organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin sekä kuinka valmis se on tarvittaessa tekemään ylimääräisiä ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omistautuneisuudella on tutkitusti suuri vaikutus todelliseen suoritustasoon ja näkyy korkeana korrelaationa sairauspoissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja taloudelliseen tuloksen tekoon.

People Power -indeksi (henkilöstön kokonaistyytyväisyys) on 69,5 (hyvä). Vertailuaineistona Suomen asiantuntijanormi 2014, 67,5.

  • Henkilöstön omistautuneisuus on lievästi korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti.
  • Organisaation johtamiskulttuuri korostuu erityisen positiivisena asiana. Myös työmotivaatioon liittyvät asiat saavat selkeästi tavanomaista parempaa palautetta.
  • Lievästi tavanomaista kriittisemmin on suhtauduttu yrityksen toimintakulttuuriin.

Omistautuneisuutta ylläpitävinä ja edistävinä tekijöinä nousevat esiin mm.

  • Työnantajan vahva tuki ammatilliselle kehittymiselle.
  • Suhteellisen haastavaksi ja mielenkiintoiseksi koettu työ.
  • Keskimääräisen hyviksi koetut osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet työyksiköissä.
  • Jokseenkin kohtuullisiksi koetut yhtiön viimeaikainen kehitys sekä tulevaisuuden näkymien valoisuus. Yhtiö kohtelee työntekijöitä myös verrattain tasapuolisesti.

Omistautuneisuutta heikentävinä/vaarantavina tekijöinä nousevat esiin mm.

  • Osaamisen jakamisen aktiivisuus työyksiköissä ei vastaa kaikilta osin odotuksia.
  • Työ koetaan jossain määrin stressaavaksi.

Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet henkilöstön osallistamisesta toiminnan kehittämiseen, kuten strategiaprosessiin. Kertomusvuonna strategian tekemiseen osallistui eri työpajojen ja työryhmien kautta yli puolet henkilöstöstä. Henkilöstö on myös mukana erilaisissa palvelujen kehitystiimeissä ja prosessien kehitystyöryhmissä.

Laadukas esimiestyö on avain hyvinvointiin työpaikalla

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan hyvällä johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus. Esimiehemme toimivat esikuvina, kannustavina valmentajina, jotka innostavat ja pyrkivät avoimeen vuorovaikutukseen sekä selkeään ja sitouttavaan tavoitteiden asettamiseen. Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, joiden lisäksi esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut.

Kertomusvuonna esimiesten käyttöön saatiin suorituksen johtamisen tietojärjestelmä, jolla saadaan yhteen tietojärjestelmään, sähköiseen prosessiin tuloskorttien laadinta ja seuranta, kehityskeskustelut, suoritusarvioinnit sekä tehtävän vaativuuden arvioinnit. Myös rekrytointiprosessi hoidetaan järjestelmän kautta. Hyrrä-järjestelmässä on myös koko henkilöstön käytössä kursseille ilmoittautumiset, henkilötiedot, poissaolojen ja lomien käsittely. Tämä tuo nopeutta ja tehokkuutta asioiden käsittelyyn.

Jokainen Senaatti-kiinteistöjen työntekijä on kaksi kertaa vuodessa tehtävän kehityskeskustelun piirissä. Keväällä siihen sisältyy myös suoritusarviointi.

Esimiehisyys on hyvällä tasolla

Esimiestyötä arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Esimiehisyyden tunnusluku laski hieman 3,9:ään asteikolla 1-5. Seurantamittari on ollut jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen strategisia seurattavia mittareita, jonka avulla esimiesten ja alaisten välisen yhteistyön on huomattu vahvistuvan. Organisaation johtamiskulttuuri korostuu erityisen positiivisena asiana. Myös työmotivaatioon liittyvät asiat saavat selkeästi tavanomaista parempaa palautetta.

Erityisesti vertailuyrityksiä paremmin oli perehdyttäminen, palkitsemisen oikeudenmukaisuus työssä, henkilöstön kuuleminen päätöksenteossa, yhtiön strategian ja näkymien hyvä viestiminen, muutosten hyvä toteuttaminen ja luottamus yhtiön ylimpään johtoon.

Osallistava strategiaprosessi on myös keino tukea ja parantaa työhyvinvointia. Henkilöstö pääsee osallistumaan yritystason tavoitteiden asettamiseen tulospuu-menetelmällä. Jokainen yksikkö laatii oman tulospuunsa, josta sitten johdetaan tuloskortin tavoitteet. Tulospuu on graafinen tapa esittää keskeiset tekemiset seuraavalle vuodelle. Kertomusvuonna strategian tekemiseen osallistui puolet henkilöstöstä, mikä näkyi henkilöstötutkimustuloksissakin.

 

Esimiehisyyden taso

200820092010201120122013/012013/122014
Esimiehisyys, pistettä3,913,984,094,004,004,004,003,9

 

Joustavuutta työntekoon

Senaatti-kiinteistöissä on otettu käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla on vaikutusta myös työhyvinvointiin. Lintulahdella toimitaan monipaikkaisessa työympäristössä, jossa vain pienellä osalla henkilöstöä on nimetty työpiste. Myös muilla paikkakunnilla on toteutettu vastaavanlaiseen työympäristöön siirtymisiä. Työn tekeminen on liikkuvaa, ja esimies johtaa tiimejään virtuaalisesti. Henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus etätyöhön. Matkustamista on voitu vähentää ja työpäiviä lyhentää lisäämällä videoneuvotteluja ja Lync-palavereja. Lintulahdella toimiva SPYT-tiimi on säännöllisesti seurannut uusien tilojen käyttöä ja kehittänyt työympäristöä saaduilla palautteilla.

Ennakoivalla työterveyshuollolla ehkäistään poissaoloja

Senaatti-kiinteistöt panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon järjestämällä muun muassa erilaisia liikuntakampanjoita, kuten vuosittaisen Terveyden tori -tapahtuman, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus erilaisiin mittauksiin. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein. Ikävuositarkastuksia on 30 ikävuodesta eteenpäin ja eläkkeelle jäämisen kynnyksellä. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähäisiä

Senaatti-kiinteistöjen työntekijät olivat vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 6,6 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,66. Henkilöstöstä 43,1 prosenttia ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Työterveyshuolto ottaa henkilöön yhteyttä, kun henkilö on ollut yhtäjaksoisesti sairaana 30 päivää. Kaikkien pitkien sairauspoissaolojen päättyessä pidetään töihinpaluuneuvottelu, johon osallistuvat ainakin työterveyslääkäri, henkilö itse, esimies ja HRK:n edustaja. Neuvottelussa keskustellaan työhön paluusta ja mahdollisista toimenpiteistä, joita tehdään onnistuneen töihin paluun takaamiseksi. Työkyvyn arviointiprosessia on tehostettu ja kolmikantapalaverit on otettu käyttöön.

Sairauspäivien kehittyminen ja ennakoivan työterveyshuollon kustannukset

20102011201220132014
Ennakoivan työterveyshuollon kustannukset, euroa33 43840 60147 46251 55065 659
Sairauspäivät (sairaus, tapaturma, lapsen sairaus)1 4621 5171 3661 3441834

 

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana yksitoista kappaletta. Kolme tapaturmaa sattui töissä ja kahdeksan työmatkalla. Tapaturmataajuus, eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti oli 7,30.

Sekä sairaanhoidon että ennakoivan työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet. Sairauspäivien määrä on noussut selvästi. Nousuun on vaikuttanut muutama pitkä sairauspoissaolo.

Tietojen laskentaperiaatteet löytyvät Raportointiperiaatteista.

Avainluvut

 

2,66

Sairauspoissaoloprosentti