Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Osaamisen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi.

Valokeilassa vuonna 2014

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Avointa ja aktiivista sisäistä viestintää

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

 

Valokeilassa vuonna 2014

 • Perehdyttämiseen panostettiin uudistamalla Tulokas-tapahtumien sisältö, Senettiin Tulokas-sivut uusia työntekijöitä sekä Tervetuloa-kirje käytännön opastukseksi ensimmäisille viikoille uudelle tulokkaalle.
 • Osaamisen kehittämisindeksiluku kasvoi edelleen.
 • Kyvykäs organisaatio –projektin työnä kehitettiin kokouskulttuuria koulutuksilla ja teematietoiskuilla sekä valjastamalla esimiehiä haastamaan oman kokouskäyttäytymisensä.
 • Työympäristöosaamisen koulutukseen panostettiin, valmennusta oli eri ammattiryhmille kaikille pakollisesta verkkokurssista syventäviin lähipäiviin.
 • Esimiehille järjestettiin edelleen koulutusta monipaikkaisen työympäristön haasteisiin sekä opastusta haastaviin työyhteisön tilanteisiin puuttumiseen, varsinkin virtuaalijohtamisen teemasta.
 • Lintulahti- muutosprojektin SPYT- tiimi toimi osallistavasti edelleen kehittäen monitilaympäristöämme.

"Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen."

 

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä jopa 63,7 prosentilla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan moniosaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, joiden merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa. Uusien senaattilaisten koulutus oli pääsääntöisesti korkeakoulutasoista.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain

PerusasteKeskiasteAlin korkea-asteAlin korkeakouluasteYlin korkeakouluaste
Lukumäärä miehet51784467
Lukumäärä naiset634323632

Koulutuksen jakautuminen henkilöstöryhmien kesken

Lukumäärä
Johtotason työt141,75
Asiantuntijatyöt1 252,55
Toimeenpanevat työt417,3

Avointa ja aktiivista sisäistä viestintää

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen:

 • Perehdyttämispäivät uusille työntekijöille.
 • Palautehaastattelu koeajan sisällä jokaiselle uudelle tulokkaalle.
 • Mentorointi ja coaching jatkuvaan oppimiseen.
 • Lähtödokumentti-toimintamalli eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi.
 • Lähtöhaastattelukäytäntö.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi. Pääpaino on tiimimäisessä toimintatavassa.

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 6,5 päivää henkilöä kohden, kun keskimäärin koulutuspäiviä on ollut 5,8 päivää henkilöä kohden viimeisen 14 vuoden aikana.

Koulutuksen jakatuminen naisten ja miesten kesken vuonna 2014 oli seuraava:

 • Naiset yhteensä 870,75 koulutuspäivää eli keskimäärin 6,22 päivää / henkilö.
 • Miehet yhteensä 940,85 koulutuspäivää eli keskimäärin 6,67 päivää / henkilö.

Koulutuksen jakautuminen eri henkilöstöryhmittäin vuonna 2014 oli seuraava:

 • Johtotason työt 8,86 päivää/henkilö.
 • Asiantuntijatyöt 6,49 päivää/henkilö.
 • Toimeenpanevat työt 5,80 päivää/henkilö.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2015 koulutuksissa panostetaan erityisesti asiakasosaamiseen, työympäristöosaamiseen ja tietotyön tuottavuuteen sekä suorituskyvyn parantamiseen, hankeosaamiseen, projektiosaamiseen, tehokkaaseen kokoustamiseen ja monipaikkaisen työskentelyn omaksumiseen. Lisäksi kokeillaan perehdyttämisessä myös eri yksiköissä tapahtuvaa, tehtävän kannalta olennaista, työharjoittelujaksoa.

Avainluvut

 

6,5

koulutuspäivää henkilöä kohden

63,7 %

henkilöstöstä korkeakoulututkinto