Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Henkilöstö

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 281 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstö kasvoi 8 henkilöllä.

Henkilöstön määrä kasvoi maltillisesti

Tasa-arvoinen työyhteisö

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

 

Henkilöstön määrä kasvoi maltillisesti

Kertomusvuonna vahvennettiin työympäristö- ja tietotyön tuottavuusosaamista. Rakennuttamistehtäviä kotiutettiin edellisvuotta vähemmän. Edelleen noin 90 prosenttia työtehtävistä ostetaan toimittajakumppaneilta.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä suurin osa eli 95 prosenttia on vakituisia. Vuonna 2014 työntekijöistä 267 oli vakituisia, joista naisia oli 131 ja miehiä 136. Määräaikaisia työntekijöitä oli 14, joista naisia oli 9 ja miehiä 5. Vuonna 2014 työntekijöistä 270 oli kokoaikaisia, joista naisia oli 133 ja miehiä 137. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 11, joista naisia 7 ja miehiä 4.

Henkilöstön keski-ikä on 47,5 vuotta eli nuorennusta edelliseen vuoteen verrattuna on hieman. Vajaa puolet henkilöstöstä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Henkilöstömäärän kehitys

20102011201220132014
Henkilöstömäärä266251251273281

Henkilöstön jakautuminen alueittain

Lukumäärä
Etelä-Suomi182
Länsi-Suomi47
Itä-Suomi28
Pohjois-Suomi24

Henkilöstömäärä ikäryhmittäin

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-
Henkilöstömäärä1213213337464541393

Henkilöstön tulovaihtuvuus pieneni viime vuoteen verrattuna. Uusrekrytoinnit suunnattiin työympäristö- ja tietotyön tuottavuuden osaamisen hankkimiseen sekä asiakasrajapinnan vahventamiseen.

Toiselle työnantajalle siirtyi yhdeksän vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle 13 henkilöä. Senaatti-kiinteistöissä aloitti työuransa 24 uutta vakituista henkilöä (17 miestä ja 7 naista). Luvussa on mukana myös yhden määräaikaisen työntekijän vakinaistaminen. Eläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi suurena ja kehitys jatkuu vielä parina tulevana vuotena sellaisena. Eläkkeelle jäämisikä nousi ja oli keskimäärin 64,7 vuotta.

Vaihtuvuuden ikäjakauma

Alle < 30 vuotiaita30-50 vuotiaat>50 vuotiaat
Tulleet2184
Lähteneet0418

Vaihtuvuus alueittain

Etelä-SuomiLänsi-SuomiItä-SuomiPohjois-Suomi
Tulleet16521
Lähteneet13441

Vaihtuvuus sukupuolittain

MiehiäNaisia
Tulleet177
Lähteneet166

Uusien työntekijöiden keski-ikä oli 40 vuotta. Ulkoisten rekrytointien määrä oli edellisvuotta huomattavasti pienempi. Suurin osa oli korvausrekrytointeja. Senaatti-kiinteistöistä jää eläkkeelle jatkossakin vuosittain kymmeniä henkilöitä. Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varauduttiin strategian yhteydessä uudistetulla resurssisuunnitelmalla jota tukevat jo aiemminkin tehdyt vuosittaiset yksikkökohtaiset suunnitelmat. Resurssisuunnittelussa korostui eläköitymisten ennakoiva kartoittaminen ja resurssivajeen tunnistaminen.

Tasa-arvoinen työyhteisö

Vuoden 2014 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 49,8 prosenttia oli naisia ja 50,2 prosenttia miehiä, naisia oli 140 ja miehiä 141. Johtoryhmän jäsenten keski-ikä oli 53,6 vuotta ja kuudestatoista jäsenestä kaksi oli naisia. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten keski-ikä oli 57,3 vuotta ja sen kuudesta jäsenestä kolme oli naisia. Suurin osa miehistä työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä. Naisista 46 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä. Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen.

Henkilöstö henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan 2014

Johtotason työtAsiantuntijatyötToimeenpanevat työt
miehet141198
naiset27464

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen. Uusista tulokkaista 70,8 prosenttia oli miehiä ja 29,2 prosenttia naisia. Rekrytoitujen keski-ikä oli 40 vuotta, vaihdellen alle 30 vuotiaista yli 50 vuotiaisiin.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä, ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita. Tuloskortin tavoiteasetantaa ja painotuksia muutettiin niin, että tuloskorttiin asetetaan jokaiselle strategialähtöisiä tavoitteita (Senaatti-kiinteistöjen tulospuusta johdetun yksikön tulospuun mukaisia tavoitteita) vähintään 60 %. Ne eivät voi kuitenkaan olla Senaatti-kiinteistöjen oman liiketoiminnan eurotulosmittareita.

Tuloskortissa enintään 20 % painoarvolla voi olla eurotulosmittareita (perinteiset tulosmittarit) oman vastuualueen liiketoiminnan tuloksesta.

Suoritusarvioinnin uudistuksessa painopiste siirtyi vuosittaisen työssä suoriutumisen sijaan aitoon kokonaissuoriutumisen arviointiin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

  • Laaditaan Senaatti-kiinteistöjen tasoinen koulutussuunnitelma osana strategiaprosessia, jossa täsmentyy, mitä liiketoiminnan kannalta keskeisiä osaamisia on omassa henkilöstössä oltava ja missä määrin. Tämän myötä täsmennetään resurssisuunnitelmaa ja käynnistetään uuden osaamiskartoitustyökalun suunnittelu.
  • Kilpailutetaan henkilöstötutkimuksen ja verkko-oppimisympäristön toteuttajat sekä suorituksen johtamiseen (varsinkin tuloskorttiprosessin) tietojärjestelmä, joka mahdollistaa myös kehityskeskusteluprosessin tehostamisen.
  • Jatketaan suorituksen johtamisen tietojärjestelmän Hyrrän laajentamista poissaolojen, lomien, työsuhdetietojen käsittelyyn sekä koulutus/kurssitietojen hallinnointiin ja rekrytointiin.
  • Toteutetaan kohdennetut ASKI-valmennukset henkilöstölle ja toimintatavan muutoksen hallittu läpivienti.
  • Tehostetaan toimittajaverkoston ohjausta sekä tehostetaan ja virtaviivaistetaan samalla myös toimintamalleja ja viedään työprosesseja sähköiseen muotoon.
  • Monipaikkaisessa työympäristössä työskentelyn ja tietotyön tuottavuuden kehittäminen on vuoden 2015 keskeinen tavoite: tavoitteena on luoda toimiva hr-verkosto valtionhallinnossa, jossa voidaan pilotoida työnteon uusia tapoja ja keinoja nostaa suorituskykyä.

Avainluvut

281

Työntekijää

95 %

henkilöstöstä on vaikutuisessa työsuhteessa