Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

GRI

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ

G4 GRI sisältö Sijainti Puutteet Varmennettu
STRATEGIA JA ANALYYSI
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
G4-3 Organisaation nimi Hallinto ja johtaminen

G4-4 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Palvelut valtionhallinnolle

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio

G4-6 Toimintamaiden maantieteellinen sijainti Organisaatio

G4-7 Organisaation omistus ja juridinen muoto Hallinto ja johtaminen

G4-8 Markkinoiden kuvaus Palvelut valtionhallinnolleToimialat

G4-9 Raportoivan organisaation koko AvainluvutPalvelut valtionhallinnolle

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstö
Kyllä


Henkilöstön määrässä ei ole vaihtelua vuodenajan mukaan. Senaatin palveluksessa ei ole ulkopuolisia, itsenäisiä työntekijöitä
 
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.
Kyllä
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuulliset hankinnatToimitusketjun hallintaTalousrikollisuuden torjuntaKumppanit

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Tilinpäätös

G4-14 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta

G4-15 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Energian- ja vedenkulutusGreen Office

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät

TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
G4-17 Konsernin laskentaraja Olennaisuusanalyysi

G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuusanalyysi

G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuusanalyysi

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Olennaisuusanalyysi

G4-22 Muutokset aiemmien raportoiduissa tiedoissa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.


G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet    
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
G4-24 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmät

G4-25 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät

G4-26 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmät

G4-27 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Sidosryhmät

RAPORTIN KUVAUS
G4-28 Raportointijakso Raportointiperiaatteet

G4-29 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Raportointiperiaatteet

G4-30 Raportointitiheys Raportointiperiaatteet

G4-31 Yhteystiedot Yhteystiedot

G4-32 GRI-Sisältövertailu GRI

G4-33 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Varmennusraportti

HALLINTO
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto ja johtaminen

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet StrategiaYhteiskuntavastuustrategiaEettiset periaatteet

         

ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ

G4 Raportoitu Sijainti Puutteet Varmennettu
TALOUS
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen
Taloudellisen vastuun johtaminenYhteiskuntavastuun johtaminen

TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
Taloudelliset tuloksetG4-EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Yhteiskunnalliset rahavirrat Organisaatioon jätettyä jakamaton lisäarvoa ei ole esitetty. Kyllä
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Yhteiskunnalliset rahavirrat
Kyllä


Hallinto ja johtaminen

Välilliset taloudelliset vaikutukset


 
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Yhteiskunnalliset rahavirrat Ei raportoitu sektorikohtaista vaatimusta taloudellisista vaikutuksista. Kyllä


Toiminnan vaikutuksetTalousrikollisuuden torjuntaToimialan kehittämiseen osallistuminenKumppanit

YMPÄRISTÖ
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen
Ympäristövastuun johtaminenYhteiskuntavastuun johtaminen

YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
EnergiaG4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Energian- ja vedenkulutus Energiankulutusta ei ole eritelty segmenteittäin. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
CRE1 Rakennusten energiaintensiteetti Energian- ja vedenkulutus Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
VesiG4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Energia- ja vedenkulutus
Kyllä
CRE2 Rakennusten vesi-intensiteetti Energian- ja vedenkulutus Raportoitu rakennusten kokonaisintensiteetti. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
PäästötG4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Päästöt ilmaan Päästöjä ei ole eritelty segmenteittäin. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 2) Päästöt ilmaan Päästöjä ei ole eritelty segmenteittäin. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3) Päästöt ilmaan Päästöjä ei ole eritelty segmenteittäin. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
G4-EN20 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Päästöt ilmaan
Kyllä


Jätteet ja kylmäaineet

CRE3 Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Päästöt ilmaan Päästöjä ei ole eritelty segmenteittäin. Tutkitaan mahdollisuutta raportoida segmenteittäin vuoden 2016 raporttiin mennessä. Kyllä
Jätevedet ja jätteetG4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Jätteet ja kylmäaineet
Kyllä
G4-EN24 Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Ei merkittäviä vuoteoja raportointikaudella.
Kyllä
MääräystenmukaisuusG4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kyllä
KuljetuksetG4-EN30 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Green Office Raportoitu henkilöstön työmatkustus, joka on olennainen osa organisaation kuljetuksia. Muita kuljetuksia kuten jätteenkuljetusta ei ole huomioitu. Senaatti-kiinteistöt ei itse kuljeta jätteitä. Mahdollisuuksia raportoida jätekuljetuksia selvitetään vuoden 2015 aikana. Kyllä

SOSIAALISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT


HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT JA TYÖOLOT

Lähetysmistapa henkilöstöjohtamiseen
Henkilöstöjohtaminen


Yhteiskuntavastuun johtaminen


TYÖNTEKIJÄT JA TYÖOLOSUHTEET

TyöllistäminenG4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö Raportoimme absoluuttiset luvut, koska määrät ovat pienet. Kyllä
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetoa lukuunottamatta, joka on vain vakituisella henkilöstöllä. Sektorikohtaiset raportointivaatimukset: Jaottelu maittain/alueittain ei ole olennainen. Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa. Lakisääteisen rajan ylittävien etujen rahallista arvoa ei ole raportoitu. Kyllä
Työterveys ja -turvallisuusG4-LA5 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.
Kyllä
G4-LA6 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Henkilöstö Tietoja ei ole raportoitu alueen ja sukupuolen mukaan. Tavoitteena on raportoida nämä vuoden 2015 raportissa.
Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset.
Kyllä

Työhyvinvointi

Tiedot rakennustyömaiden tapaturmista: Rakentamisen ympäristövaikutukset


Ammattitauteja tai kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ole esiintynyt kertomusvuonna.
KoulutusG4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Osaamisen kehittäminen
Kyllä
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osaamisen kehittäminen
Kyllä
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudetG4-LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstö Hallituksen ja johtoryhmän jäseniä ei ole raportoitu ikäryhmän eikä vähemmistöryhmän mukaan, koska ne eivät ole olennaisia. Henkilöiden iät on raportoitu. Lisäksi lukumäärät ovat pienet ja siksi niitä ei ole raportoitu prosentteina. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö on raportoitu ikäryhmittäin, mutta tietoa vähemmistöryhmistä ei ole. Tieto ei ole saatavilla eikä olennainen. Kyllä


Hallitus


Johtoryhmä
IHMISOIKEUDET
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen
HenkilöstöjohtaminenTalousrikollisuuden torjuntaVastuulliset hankinnatYhteiskuntavastuun johtaminen

IHMISOIKEUDET
Syrjinnän kieltoG4-HR3 Syrjintätapausten ja niihin liittyvien toimenpiteiden kokonaislukumäärä Syrjintätapauksia ei ollut vuonna 2014. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen ja tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.
Jos syrjintätapaus tulisi ilmi, niin riippuen siitä mitä se koskee, käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio ja työsuojeluorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan.

Kyllä
YHTEISKUNTA
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen
Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuustrategia

YHTEISKUNTA
Korruption vastaisuusG4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- ja korruptiotapauksia vuonna 2014.

Kyllä


Talousrikollisuuden torjunta

Kilpailun rajoittaminenG4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Ei oikeustoimia vuonna 2014

Kyllä
MääräystenmukaisuusG4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2014.

Kyllä


Talousrikollisuuden torjunta

TUOTEVASTUU
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen
Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuustrategiaSisäilmaTurvallisuusAsiakkaatRiskienhallinta

TUOTEVASTUU
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus


 
G4-PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia vuonna 2014.
Kyllä
Tuote- ja palvelutiedotG4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakkaat
Kyllä


Sidosryhmät

CRE8 Kestävään kehitykseen liittyvien sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmien tyyppi ja lukumäärä uudisrakentamisessa, hallinnoissa, hallussapidossa sekä saneerauksessa. Rakentamisen ympäristövaikutukset Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat, mutta käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja.
         

Olennaisia nökökohtia koskevat laskentarajat

Olennaiset näkökohdat Laskentaraja Senaatti-kiinteistöjen
Taloudelliset tulokset Ulkopuolella
Välilliset taloudelliset vaikutukset Sisä- ja ulkopuolella
Energia Sisä- ja ulkopuolella
Vesi Sisä- ja ulkopuolella
Päästöt Sisä- ja ulkopuolella
Jätevedet ja jätteet Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Kuljetukset Sisäpuolella
Työllistäminen Sisäpuolella
Työterveys- ja turvallisuus Sisäpuolella
Koulutus Sisäpuolella
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Sisäpuolella
Syrjinnän kielto Sisäpuolella
Korruption vastaisuus Sisä- ja ulkopuolella
Kilpailun rajoittaminen Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Sisä- ja ulkopuolella
Tuote- ja palvelutiedot Ulkopuolella

Lue Senaatti-kiinteistöjen olennaisista näkökohdista Olennaisuusanalyysi-osiosta.

PwC:n riippumaton varmennusraportti (PDF)